ISKUSTVO NASILJA U DETINJSTVU I MLADOSTI

Kada je reč o nasilju u roditeljskoj porodici, najčešći odgovori su „nikada“ i kod muškaraca i kod žena. Ipak, učestalost odgovora „nikada“ ostavlja dovoljno prostora za prisustvo porodičnog nasilja. U ¼ porodica i žena i muškaraca deca su svedočila nasilju koje je nad njihovom majkom vršio otac ili partner, i to fizičkom nasilju. Posmatrano po starosti, podaci pokazuju da su mlađi muškarci uglavnom ređe bili u situaciji da budu svedoci u slučaju fizičkog nasilja nad majkom, nego što je to bio slučaj sa starijim generacijama. Nešto manje od ¹/₁₀ dečaka je bilo izloženo neželjenim dodirima po genitalijama ili stražnjici, dok su devojčice ovakvim situacijama bile izložene češće. Oko ¹/₁₀ ispitanika je bila pod pretnjom naterana na seksualne odnose.

 

Dečaci su bili žrtve fizičkog kažnjavanja u školi čak u ¼ slučajeva. Kod kuće je fizičko kažnjavanje bilo i češće. Zanimljivo je, međutim, da su devojčice bile manje fizički kažnjavane u školi, a više kod kuće, dok je kod dečaka bilo obrnuto. Podaci pokazuju da je materijalna deprivacija bila više raširena od fizičkog nasilja, pri čemu su dečaci bili žrtve fizičkog kažnjavanja u školi čak u ¼ slučajeva. Kod kuće je fizičko kažnjavanje bilo čak i češće. Podaci pokazuju da je materijalna deprivacija bila više raširena od fizičkog nasilja, pri čemu samo 61,9% muških ispitanika i 64,8% ženskih izjavljuje da nikada nisu živeli u velikom siromaštvu.

 Fizičko kažnjavanje u školi opada sa starošću ispitanika. Tako, 84,6% muškaraca najmlađe starosti nikada nije bilo kažnjavano, nasuprot 63,1% muškaraca najveće starosti. Slična veza se uočava i kod fizičkog kažnjavanja u kući. Nikada nije kažnjavano 69,1% najmlađih i samo 49,6% najstarijih ispitanika. „Kaišem ili štapom“ kod kuće nije tučeno 73,1% najmlađih muškaraca, i 46,2% najstarijih. Slično je i sa siromaštvom.

  

Posmatrano po starosti, podaci pokazuju da su mlađi muškarci uglavnom ređe bili u situaciji da budu svedoci u slučaju fizičkog nasilja nad majkom, nego što je to bio slučaj sa starijim generacijama. Ova pravilnost je čak i više izražena kod žena. To može voditi zaključku da je nasilje u porodici ipak bilo raširenije u starijim generacijama, nego u mlađim, ali da je danas povećana njegova vidljivost, zbog čega se može dobiti iskrivljena slika. Posmatrano po obrazovanju, pravilnost se opet uočava u očekivanom pravcu. Naime, obrazovaniji ispitanici su ređe bili svedoci nasilja nad majkom.

   

S druge strane, sama škola je bila mesto koje je po mnogo čemu bilo manje sigurno i bezbedno od porodice. Skoro polovina mladića je u školi učestvovala u tučama protiv suparničkih grupa, a samo 81,4% mladića nikada nije uzimalo drogu, što indirektno ukazuje na to da je skoro ¹/₅ uzimala drogu u školi. Samo 37,5% mladića nikada nije dodirivalo devojke bez njihove saglasnosti, niti im dobacivalo seksualne komentare, što znači da je velika većina to činila, mada samo 5,0% je to činilo često. Ipak, ovako visoka učestalost dobacivanja devojkama pokazuje da je tretman devojaka kao seksualnih objekata normalizovano ponašanje velike većine mladića, iako ovi podaci ne otkrivaju kulturalne nijanse i stvarnu težinu komentara, odnosno „zadirkivanja“.

   

S druge strane, samo 31,1% žena odgovara da nikada u školi nisu bile izložene neželjenom dodirivanju i seksualnom dobacivanju u školama, što znači da žene prikazuju situaciju seksualnog uznemiravanja u školi od strane svojih drugova negativnije nego što to čine muškarci. Žene su u školi mnogo manje bile sklone fizičkim sukobima sa svojim vršnjakinjama, nego što je to bio slučaj sa mladićima. Takođe, one su i ređe uzimale drogu u školi. Ove razlike po liniji roda su očekivane, ali to ne isključuje mogućnost da se razlike ubrzano smanjuju, pod uticajem različitih negativnih trendova, u koje svakako spada sveopšta normalizacija nasilja, kriminala, pornografije, pa i uzimanja droga.

 

cbd gummies gas station plus cbd relief gummies review marijuana cbd gummies purekana cbd gummies amazon kore organic cbd gummies review fda regulatioins on cbd gummies allergic reaction to cbd gummies cbd gummies are they the same as smoking weed cbd 30mg gummies best cbd oil for price cbd content of hemp oil gummies what kind of cbd gummies are good for stress cbd gummies are what cbd oil for ed most credible brands of cbd gummies cbd gummies effectiveness cbd gummies cyber monday trubliss cbd gummies shark tank paradise gummies cbd cbd 250mg gummies cbd gummies in arizona cbd gummies is it a dug best place to buy cbd gummies reddit pure cbd gummies 30 count cbd oil for cramps cbd oil for chronic pain best cbd oil for tourette s syndrome holiday cbd gummies cbd oil for menstrual pain does costco sell cbd gummies best wattage for cbd cbd honey for sale cbd oil safe for pregnancy 100 cbd oil gummies how much cbd oil for anxiety dosage cbd gummies for nerve pain

male enhancement natural pills penis pills biogens ebay whats better before i take male enhancement pills viagra vs penis enlargement pills hydraulic male enhancement pills at cvs male enhancement pills free trial xanogen generic pills for ed at gnc unprotected sex when taking green pills clint eastwood magnum ed pills are sex pills safe pi best male ed pills in walgreens androgen ed tablets non prescription erection pills canada amazon the red pill carson less takes penis enlargement pills instinct pills does penis pumping or pills really work action male enhancement pills top 10 penis enlarge pills male enhancement pills mayo clinic otc water pills walmart beat it up sex pills libido booster pills male penis enlargement pill pills to increase libido increase sex drive pills sex pills that work for men best over counter ed pills do all sex pills have nitrates sex pills supplier swollen testicles after sex pills about penis enlargement pills how mush is the king size sex pills ed pills free trial fda rhino pills male performance pills near me

citrus fruit diet pills top 10 weight loss pills on amazon which diet pills really work lipidy diet pills skinny dip diet pills does adhd medication cause weight loss singular diet pills zantex black weight loss pills lite fit diet pills how do you take keto pills apple cider vinegar pills for weight loss reviews diet energy pills similiar to fastin pills for weight loss and muscle gain weight loss pills prescription at 16 weight loss pills extreme grn keto pills reviews best prescribed weight loss pills 2021 fusion diet pills what are fds cla300 weight loss pills top prescribed diet pills best metabolic weight loss pills liver damage diet pills best doctor weight loss pills thc pills to help with anger and weight loss fiber pills with meals weight loss caffeine pills to lose weight sure cleanse keto pills real weight loss pills for women diet pills safe for preganat women prescription diet pills safe can cla capsules be taking with diet pills pills that work with a bed weight loss trenton nj doctor diet pills 1980s can diet pills cause heart aneuryms in chilren shebul diet pills zoloft and diet pills