RODITELJSTVO

Samo izrazito mali procenat muškaraca prisustvuje rođenju svog deteta (2,4%). Najveći broj budućih očeva rezultat porođaja čeka kod kuće ili u čekaonici porodilišta. Sasvim u skladu sa ovim podacima su i oni koji pokazuju u kojoj meri muškarci uzimaju odsustvo za podizanje malog deteta. Tek svaki pedeseti muškarac uzima roditeljsko odusustvo za podizanje dece. Ipak, u situaciji objektivno velike nezaposlenosti i žena i muškaraca, ove podatke ne bi trebalo tumačiti kao ostatke „patrijarhalnog refleksa“, već pre svega kao rezultat racionalnog izbora u okruženju u kome je individualni izbor sve manje moguć usled realnog sužavanja prava zaposlenih i visoke opšte nezaposlenosti.

Mlađi muškarci su češće bili u čekaonicama, a stariji češće u kućama. Takođe, ⁴/₅ muškaraca izjavljuje da su išli na kontrole kod lekara sa svojim partnerkama za vreme trudnoće (neke ili sve). Starost ispitanika i njihova spremnost da idu na kontrole je obrnuto srazmerna. Tako, među muškarcima 25‒30 godina starosti skoro ⁹/₁₀ je išla na kontrole, za raziliku od najstarijih, gde je to bilo oko ⁷/₁₀. Mlađi su češće išli na „sve“ kontrole, a stariji na „neke kontrole“.

 

 

Ipak, to relativno sporo „ulaženje“ o očinsku ulogu ne znači da muškarci nemaju interesovanja ni motivaciju da učestvuju u roditeljstvu. Naprotiv, podaci pokazuju da se skoro ⁹/₁₀ muškaraca slaže sa tvrdnjom da žele, ili su želeli, da provode više vremena sa svojom decom dok su bila mala. Zanimljvo je da je ova želja čak i snažnija od njihovog slaganja sa tvrdnjom da je njihova primarna uloga da zarade dovoljno novca za svoju decu. Čak preko ¹/₃ muškaraca bi napustilo svoj posao i brinulo o deci kada bi njihove supruge dovoljno zarađivale. Muškarci se u ⁴/₅ slučajeva slažu sa tvrdnjom da je njihova primarna uloga da zarade dovoljno novca za svoju decu. Ali, i oko ¹/₂ žena to isto smatra, što potvrđuje da postoji kontinuitet visoko raširenog obrasca ženske zaposlenosti i ekonomske nezavisnosti koji je bio razvijen za vreme socijalizma. Ipak, repatrijarhalizacija je takođe prisutna, pa žene češće od muškaraca izjavljuju da bi ostale kod kuće i ne bi radile kada bi njihov suprug dovoljno zarađivao.

 

Iako je sklonost da se sa decom provodi više vremena veoma izražena, ona je čak jače izražena kod mlađih muškaraca i žena. Zanimljivo je da se sa ovom tvrdnjom slaže više muškaraca starosti 25‒30 godina nego žena, što potvrđuje da se rodni identiteti na neki način razvijaju ne samo u pravcu međusobnog približavanja, već i svojevrsne komplementarnosti, pa i reciprociteta, koji uspostavlja drugačije prioritete kod žena i muškaraca.

 

Kada je reč o obrazovanju, žene sa najnižim obrazovanjem ređe izražavaju stav da bi želele da provode više vremena sa svojom decom od žena sa najvišim obrazovanjem. Ove razlike su logična posledica različitih vrsta zanimanja koja stoje u vezi sa obrazovanjem, pa i različitih motivacija. Niže obrazovanje je najčešće povezano sa poslovima koji se rade isključivo iz ekonomske nužde, a ne iz potrebe samoostvarenja. Kod muškaraca ove razlike po obrazovanju nisu u toj meri izražene, upravo zato što se „primarna uloga“ tzv. izdržavaoca porodice ne dovodi u pitanje, i to pre svega na nivou svesti, odnosno stavova.

 

Različite aktivnosti vezane za decu roditelji najčešće obavljaju zajedno, što je u skladu i sa nekim ranijim istraživanjima (Rodni barometar, Blagojević Hjuson, 2013). Međutim, veoma su zastupljeni i odgovori u kojima se vidi da je žena ta koja obavlja veliki deo aktivnosti sama ili pretežno sama. Žene najčešće pripremaju obroke za decu, menjaju pelene i kupaju decu. Jedina aktivnost koju očevi obavljaju ili su obavljali više od majki je bila vezana za fizičke vežbe i igru sa decom izvan kuće.

Fizičko kažnjavanje dece je široko prihvaćeno u populaciji. Svaka četvrta žena starosti 51‒60 godina i svaki peti muškarac te starosti se ne slažu sa osudom fizičkog kažnjavanja dece. Dve trećine najmlađih muškaraca i preko 70% najmlađih žena se uglavnom ili u potpunosti slažu sa tim da je fizičko kažnjavanje dece nedopustivo, ali se takav nivo osude uglavnom snižava u starijim generacijama. Pri tom je važno imati u vidu da starije generacije imaju i više konkretnog iskustva sa decom, pa i sa kažnjavanjem dece, od mlađih generacija. Otuda, njihov pozitivniji stav prema fizičkom kažnjavanju dece može biti i svojevrsna racionalizacija sopstvenih ranije primenjenih „vaspitnih metoda“.

 

Od 51 godine do 60 godine muškarci su češće kažnjavali svoju decu, pa je tako čak ²/₅ muškaraca od 51 do 60 godina fizički kažnjavalo decu. S druge strane, najčešće su fizički kažnjavale svoju decu žene starosti 31‒40 godina, u skoro ²/₅ slučajeva.

U celini posmatrano, povećanje obrazovanja i kod žena i kod muškaraca utiče na smanjivanje fizičkog kažnjavanja dece. Obrazovanje je više uticajno kod žena nego kod muškraca.

acia berry diet pills weight loss pills contrave cost best safest diet pills how to workout to lose weight fast ephedrine diet pills uk coconut oil diet pills weight loss pills sales script hypothyroid medication weight loss fastes fat and weight loss pills gnc diet energy pills weight loss pills with faulty expections weight loss pill on shark tank strong girl weight loss pills gnc emma diet pills review weight loss pills nutrition facts where can i buy 2 day diet pills female weight loss pills reviews buy super slim pomegranate diet pills are caffeine pills good for weight loss are there any dolly parton weight loss pills fastin brand diet pills herbal medicine diet pills herbs etc luxsuisse diet pills excel weight loss pills consumer reports belly fat diet pills proaction diet pills diet pills that really work and heart safe can you drink alcohol with atomic diet pills diet pills prescription only qsymia gnc weight loss pills that work where do you buy golo diet pills best diet pills for visceral fat precription yellow jackets diet pills slim fast tablet for weight loss rapid release mean in diet pills tru diet pills safe

best cheap cbd gummies chronic candy cbd gummies cbd gummies in georgia cbd oil for vape pen refill cbd living help gummies cbd legal nc gummies cbd infused relax gummies is cbd oil more concreated than gummies cbd gummies to fught neuropathy what are the benefits of cbd oil gummies fyi cbd gummies effects vitamin shoppe cbd gummies cbd gummies efectos do cbd gummies work for anxiety cbd gummies for partys cbd spray for sale cbd gummies legal in ky best cbd gummies to buy online cbd gummies directions cbd for memory biokinetic cbd cannabidiol gummies using cbd for anxiety what dose of cbd gummies should i take is cbd right for me are cbd gummies good for pain disposable cbd vape pen for anxiety cbd gummies daily beast cbd oil for vaporizer is cbd oil a miracle for multiple sclerosis cbd pods for juul is cbd good for glaucoma edens garden cbd gummies cbd oil for seniors cbd vs hemp oil for pain cbd oil for seizures in children cbd gummies legal pa

male enhancement pills pregnancy worlds best penis enhancement pills male enhancement pills rexazyte at walmart jackhammer male enhancement pills cant sleep after male enhancement pills chapelle show penis pills best male enhancement pills to last longer in bed types of male enhancement pills the difference male enhancement pills rhino reddit is oral sex ok while taking std pills otc male enhancement pills yahoo answer pro solution male enhancement pills reviews do all water pills cause ed xcyterin male enhancement pills jimmy kimmel ed pills scvirgira ed pills from canada male erection pills does penis enhancement pills work otc ed meds at walgreens which is the best male enhancement pills sewer clown you want penis enlargement pills marijuana pills and paste for sex does penis enlargement drug causes std ma sex pills over counter law change real penis enlargement supplements free trials of sex pills sex shop penis grow pills do pills actually make your penis longer ma kava penis pills amazon ed pills simular to viagra pills to improve sex drive sex with clindamyacin pills sex drive decreaser pills can pain pills cause erectile dysfunction what sex pills increase size free samples of ed pills