ZDRAVLJE

Preko ¾ muškaraca, kao i žena, je zadovoljno svojim fizičkim i mentalnim zdravljem. Minimalne razlike (u korist muškaraca) postoje kada je reč o fizičkim aktivnostima koje pomažu u održavanju dobrog zdravlja. Kod muškaraca, kao što je i očekivano, zadovoljstvo opada sa starošću i manje je kod niže obrazovanih nego kod više obrazovanih.

 

 Mlađi muškarci imaju izrazito više fizičkih aktivnosti od muškaraca starijih od 40 godina. Dok ⁴/₅ najmlađih ima redovne fizičke aktivnosti (79,4 se slaže ili potpuno slaže sa ovom izjavom), dotle samo 29,3% muškaraca starosti 51‒60 godina ima redovne fizičke aktivnosti. S obzirom na relativnu nisku učestalost odgovora vezanih za vođenje računa o zdravoj ishrani, evidentno je da ima dosta prostora za poboljšanje u ovom domenu, pre svega kada je reč o prevenciji. Oko ¹/₅ muškaraca se ponekad oseća depresivno i izgubljeno, pa i ovde ima prostora za rad. Takođe ¹/₅ ispitanika oseća stres, nervozu ili anksioznost. Oko ¼ muškaraca bi želela da izgubi težinu, odnosno da smršaju, a gotovo polovina bi želela da ima mišićavo telo, što je naročito izraženo kod mlađih muškaraca.

Muškarci su imali povrede u 8,9% slučajeva, imali su povrede usled nasilja u 1,8%, usled saobraćajne ili neke druge nezgode u 3,6%, a kao rezultat bolesti u 3,5%. Čak 3,4% najmlađih muškaraca (18‒24 godine) je imalo povrede usled nasilja za razliku od 0,8% najstarijih muškaraca. Kada je reč o stresu, anksioznosti i nervozi, žene ih češće iznose kao problem (oko ¹/₃ žena se slaže u potpunosti ili uglavnom) za razliku od muškaraca (¹/₅).

Na pitanje kada su zadnji put potražili pomoć u zdravstvenoj ustanovi, 16,3% muškaraca je odgovorilo da su pomoć potražili u poslednja tri meseca, u poslednjih godinu dana – 32, 2%, a u poslednje dve godine – 22,9%. Muškarci iznad 40 godina starosti su išli na pregled prostate u 27,1% slučajeva, a iznad 51 godine u 37,3%. Učestalost odlaska kod lekara za ovaj pregled raste sa obrazovanjem. Na HiV se testiralo 12,3% muškaraca iz uzorka, i to najčešće muškarci starosti 25‒40 godina. Svaki peti muškarac sa najvišim nivoom obrazovanja se testirao na HiV. Svaki četvrti muškarac koristi tradicionalnu i alternativnu medicinu za poboljšanje sopstvenog zdravlja. Čak 40,4% muškaraca starosti iznad 51 godine koristi ove metode. Obrazovaniji su nešto više skloni korišćenju ovih metoda od neobrazovanijih, ali su razlike minimalne.

Kada muškarci imaju problem, oni se manje obraćaju za pomoć, nego što to čine žene. Čak 31,6% muškaraca ni od koga ne traži pomoć, za razliku od 20,6% žena. Međutim, kada traže pomoć, to najčešće čine od svojih supruga/partnerki/partnera. Žene, međutim, češće traže pomoć, a i češće se obraćaju prijateljima, roditeljima, braći i sestrama. Drugim rečima, žene imaju razvijeniju mrežu podrške od muškaraca, što verovatno i doprinosi tome da se češće i obraćaju za pomoć. Muškarci imaju niži nivo „emocionalne pismenosti“ u patrijarhalnoj kulturi, pa i samorazumevanja i samim tim je i veća verovatnoća ne samo da će manje priznati postojanje problema pred drugima, već i da će se drugima obratiti za pomoć. Takođe, ovi podaci pokazuju da su muškarci više zavisni od dobrih odnosa sa partnerkom, upravo zato što je njihova mreža podrške u suštini manje razvijena.

Ukupno 43,1% muškaraca ne puši, a alkohol ne pije „nikada“ 13,2% (u poređenju sa 38,1% žena). Posebno je ohrabrujuće da najmlađi muškarci (18‒24) manje puše od starijih, kao i da oni češće „nikada“ ne konzumiraju alkohol. Kada je reč o opijanju (pet i više alkoholnih pića u jednoj prilici), „nikada“ to ne čini 31,2% muškaraca, a „ređe od jednom mesečno“ 40,5%. „Svaki dan ili skoro svaki dan“ to čini 1,5% muškaraca (naspram 0,4% žena).

 

 Najčešće su drogu koristili muškarci starosti 25‒30 godina, tj. samo u 64,6% njih nije „nikada“ koristilo drogu. Najmlađi muškarci (18‒24) su u 18,9% koristili kanabis i ekstazi u 5,1%. Kanabis više koriste najobrazovaniji muškarci, a ekstazi, kokain, heroin, amfetamin – najneobrazovaniji. Od onih koji su koristili droge, u poslednjih 12 meseci nijednu drogu nije koristilo 65,2%, a 19,7% je koristilo kanabis. Među najneobrazovanijim muškarcima samo 45,5% od onih koji su koristili drogu u poslednjih 12 meseci nije ništa koristilo, što znači da se radi o svakom drugom muškarcu. U 27,3% slučajeva oni su koristili kanabis. Posebno je zabrinjavajući podatak da su u 18,2% slučajeva koristili nove psihoaktivne supstance.

 O samoubistvu nikada nije razmišljalo 90,6% muškaraca i 85,0% žena. Od onih koji su razmišljali o samoubistvu, u poslednjih mesec dana je o tome razmišljalo 10,8% muškaraca i 12,7% žena. Muškarci nižeg obrazovanja češće razmišljaju o samoubistvu, dok je kod žena obrnuto. Posmatrano po starosti o samoubistvu najčešće razmišljaju žene starosti 31‒40 godina i muškarci 51‒60 godina.

ondemand male enhancement pills lion sex pills tiger male enhancement pills extenze dietary supplement reviews can you overdose on male enhancement pills does walmart carry penis enlargement pills how to take black ants male enhancement pills ed even with pills home much saw palmeto pills to help erection monster x male sex pills have copyright how to get a hard erection without pills otc male ed pills penis enlargement supplements that actually work rhino male enhancement pills different numbers penis enlargement otc supplement stack possible side effects of erection pills do any penis enlargement pills really work penis enlargement pills in philippines thick penis pills walmart sexual enhancement pills penis long and strong pills best natural erection supplement do pills really work to make penis larger best sex enhancement pills for men maca pills walgreens big penis male enlargement pill free trial sexual drugs for stimulation ed pills sold at walmart what is the best pill to last longer in bed blue 6k rhino pill male supplement erectile dysfunction pills walmart korean men sex pills permanent enlargement pills sex prolong pills for men 12k male enhancement pills is stacker sex pills rhino 17 pills pills to make penis thicker best male penis pills

vape shops near me legal cbd gummies cbd for pets benefits cbd gummies grand rapids cbd gummies for nausea cbd gummies near newfoundland pa cbd sugar free gummies high tech cbd gummies sale cbd gummies sampl prep diamond relax gummies cbd amount cbd gummies in utah select cbd wholesale gummies cbd salve for arthritis how many mg of cbd do gummies have can i rub cbd oil on my skin for pain best cbd gummies york pa yum yum cbd oil gummies can i take my cbd gummies to europ organic cbd gummies wholesale high cbd low thc gummies cbd gummies gn cbd gummies high ridge mo is there thc in charlotte s web cbd gummies just cbd brand gummies review ate 12 cbd gummies is cbd gummies like weed cbd oil dosage for depression cbd gummies companies on the bbb premium x cbd gummies sun state hemp 1150 cbd gummies reviews for hempworx cbd oil how much sugar in cbd gummies cbd gummies portland me how long does it take for cbd to take effect infinity cbd gummies farming hemp for cbd cbd for sleep and anxiety is cbd effective for anxiety marmas cbd gummies best pure cbd oil for pain cbd gummies in nashville

gnc diet pills for men using weight loss pills benefits pro slim diet pills reviews easy ez intensive weight loss pills 60 ct advanced formula keto pills best non upsetting fiber weight loss pills weight loss pills alede use leptitox diet pills side effects of omega lean weight loss pills diet pills and unwanted pregnancies weight loss pills for 60 year old woman diet pills in 1980s best weight loss pills for 50 year old woman alagin weight loss pills charlotte crosby weight loss with pills and food new generation diet pills inmotion body keto flex pills bygone diet pills troopa where to buy marathon keto pills nexapen diet pills provided by drs velosity trim keto pills best diet pills for weight loss men keto pills kroger meridia prescription diet pills free diet pills free shipping safest and best diet pills on the market 2021s top 10 diet pills ginger root pills and weight loss is slim fast the same as diet pills top 10 best diet pills for women diet pills that start with an a do lipozene weight loss pills work diet pills cause nose bleeds lose weight while you sleep pill need info about moyoberry diet pills slim sonic diet pills what are the side effects of ace diet pills nerve pain medication that causes weight loss shark tank diet pills authentic whats the best prescription weight loss pills