IDENTITET

Rodni identitet je jedan od identiteta i stoji u vezi i sa drugim identitetima, najčešće sa nacionalnim/etničkim. Muškarci izražavaju veće slaganje sa tvrdnjom da im je važna njihova etnička pripadnost, nego žene. Takođe, oni su češće spremni da tvrde da je njihov narod „bolji od drugih naroda“, i mnogo češće da bi „rado išli u rat, ako bi trebalo da brane svoj narod“. S druge strane, oni češće smatraju da su „svi ljudi isti bez obzira kom narodu pripadaju“, tako da ratovanje ne isključuje prihvatanje drugih. Žene, ipak imaju mnogo više izražen pacifistički stav, u smislu odbijanja učestvovanja u ratu, ali se iz pitanja ne vidi da li bi pokazivale spremnost da brane svoj pacifizam ili jednostavno samo da izbegnu ratna zbivanja. U svakom slučaju, muški identitet je snažnije povezan sa etničkim, nego što je to slučaj sa ženama. Tome svakako doprinosi socijalizacija koja „muškost“ dovodi u vezu sa „srpstvom“, pa i „ratništvom“.

 

Međutim, otvorenost prema drugima, bez obzira na njihovu pripadnost nekom određenom narodu, kod žena je više izražena nego kod muškaraca. Ako se posmatraju odgovori vezani za slaganje sa tvrdnjom „Svi ljudi su isti, bez obzira na to kom narodu pripadaju“ (zbirni odgovori „uglavnom“ i „u potpunosti“), onda se može videti da su najviše zatvoreni prema drugima muškarci starosti 25‒30 godina, dakle oni koji su odrastali u vreme ratova i nisu mogli da ne budu izloženi ratnoj propagandi, mada su u celini uzev razlike između muškaraca različitih generacija male. Slično je i kod žena, s tim što su u svim generacijama one više saglasne sa ovakvim tvrdnjama.

Obrazovanje i kod žena i kod muškaraca utiče, očekivano, na prihvatanje ove tvrdnje, uz dodatno naglašenu ulogu rodne pripadnosti. Tako, žene sa višim i visokim obrazovanjem se čak u 63% slažu sa ovom tvrdnjom, nasuprot 43,3% muškaraca sa najnižim obrazovanjem. Značaj vlastite etničke pripadnosti je najviše izražen kod muškaraca sa srednjim obrazovanjem, ali kod žena opada sa obrazovanjem.

chill cbd gummies cbd cream for psoriasis cbd gummies legal nj school age not pot cbd gummies review cbd gummies edibles is cbd good for depression can k9 units smell cbd gummies cbd gummies help healthergize cbd gummies diy cbd isolate gummies cbd gummies make me feel high is cbd good for psoriasis cbd gummies sour watermelon 500mg took 60 mg of cbd gummies indica cbd edible gummies 1200 mg cbd gummies cbd gummies buy sour cbd gummies mom s organic 25mg cbd gummies effects do thc gummies contain cbd do hemp gummies have cbd cbd gummies ct taste buds cbd infused gummies cbd miracle gummies wholesale cbd gummies do they work best cbd product for back pain chemicals in diamond cbd gummies how long cbd gummies stay in system cbd oil for pain topical cbd gummies for kida how much cbd should i take for anxiety highest cbd content gummies best cbd cream for eczema cbd gummies 500 mg mashable shop cbd oil dosage for pain cbd gummies on airplane cbd oil for pain and anxiety indica plus cbd gummies in tin can

male performance enhancement no pills when is the best time to take a viagra pill adams secret male enhancement pills fda michael strahan male enhancement pills male enhancement pills natural v9 anaconda sex pill progentra male enhancement pills side effects can you have sex on the placebo pills superzen male enhancement pills max performance supplements are ed pills safe to take tips of life zynic sex pills high blood pressure pills and ed chuck norris ceo male enhancement pills do all water pills cause ed unprotected sex on sugar pills list of all ed pills can pills really make your penis bigger safe tablet for erectile dysfunction caffeine pills reduce sex drive otc erection pills reviews buy natural erection pills key components of penis enlargement pills male enhancement pills whole foods new penis length thicker pills erectile dysfunction pills supreme suppliers dmp sex drive pills garlic pills for ed do birth control pills decrease your sex drive quora erection pills best sex pills in grocery store blue diamond male enhancement pills s w a g sex pills blue pill men sex little white pills gay sex storie what does extenze pills do pills to have sex and not get pregnant sex enhancement pills walgreens

adipex diet pills reviews keto pro diet pills review do green tea pills help weight loss do caffeine pills help weight loss sanyasi ayurveda weight loss pills diet pills for women alli phentermine weight loss pills online weight loss pills that 16 year olds can take red palm oil weight loss pills lose weight pills philippines best pills for weight loss available in europe weight loss birth control pills hca weight loss pills best prescription weight loss pills for men are keto pills sold at walmart myco ultra diet pills hydroxycut diet pills review celebrities addicted to diet pills 20 day diet pills reviews acai berry weight loss pills review statistics on addiction to diet pills best new diet pills 2021 diet pills that dont make you stay awake drops grapefruit diet pills is there diet pills that a doctor a can prescribe diet pills with estrogen how to get my doctor to prescribe diet pills diet pills for women sold at sallys beauty supply diet pills true vision most effective keto diet pills ephedrine time release diet pills south africa how fast is safe to lose weight diet pills that make you lose a pound a day chacon diet pills where can you get prescription diet pills diet pills list of names strong new diet pills tim ferriss garcinia cambogia diet pills