ZAKLJUČAK: PROMENE, OTPORI I IZAZOVI

Muškarci u Srbiji, kao što je pokazalo ovo istraživanje, prolaze kroz promene, iskazuju otpore tim promenama i suočavaju se sa novim izazovima. Promene u pravcu uspostavljanja rodne ravnopravnosti su duboke i neminovne. One se odigravaju i u privatnoj i u javnoj sferi, u različitim oblastima i različitim brzinama. Ali, one se ne događaju stepenasto, postupno i unilinearno. Najpre ih prihvataju i u njima najviše učestvuju najobrazovaniji muškarci, a najviše im se opiru najneobrazovaniji. Ali, kada je reč o starosti, odnosno o različitim generacijama, promena nije uvek jednosmerna, odnosno najmlađi nisu uvek i najemancipovaniji, najosvešćeniji, najnenasilniji, niti najviše otvoreni ka pozitivnim uticajima. Nasilje je u životima mladih muškaraca veoma prisutno i ono je u pravom smislu reči konstitutivno u formiranju njihovog rodnog identiteta.

Mnogi od izazova su jednostavno kontekstualni, vezani za nisku razvijenost Srbije, siromaštvo, negativne posledice ratova, kao i za intenzivno starenje stanovništva i intenzivnu emigraciju najobrazovanijih mladih ljudi. Dugotrajno, višedecenijsko delovanje negativnih činilaca prouzrokovalo je repatrijarhalizaciju i retradicionalizaciju, koje ne samo da imaju veoma negativne posledice po žene, već i muškarce, posebno mlađih generacija, izlažu izrazito jakom riziku od štetnih životnih stilova u cilju potvrde imaginarnog ideala „pravog muškarca“, uključujući i prihvatanje opasnih ekstremnih ideologija. Zato je neophodno staviti jak naglasak na obrazovanje za rodnu ravnopravnost koje bi uključilo i savremeno znanje iz oblasti kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta. Ali ti obrazovni sadržaji treba da se zasnivaju na istraživanjima i na znanju koje već postoji i koje treba dalje da se razvija da bi odgovaralo kontekstualnim potrebama srpskog društva.

Najveći izazovi sastoje se u održavanju ili jačanju toka pozitivne društvene promene uprkos mnogim društvenim pritiscima koji podržavaju retradicionalizaciju, radikalizaciju, ekstremizam, kriminal i nasilje. Rodnost je uvek određena konkretnim društvenim kontekstom, pa je tako i hegemoni maskulinitet u Srbiji određen kontekstom srpskog društva. Ipak, i unutar takvog konteksta postoje značajne varijacije i u odnosu na porodično okruženje i u odnosu na individualne osobenosti. Kako su podaci pokazali, obrazovanje predstavlja najvažniji činilac formiranja stavova i praksi koji podržavaju i nenasilje i rodnu ravnopravnost. Potrebno je adekvatno urodnjavanje obrazovnih institucija i obrazovnih sadržaja na svim nivoima, ali i podsticanje neformalnog obrazovanja za različite grupe i kategorije muškaraca. Takođe, obrazovni sadržaji treba da budu kontekstualizovani i prilagođeni konkretnim životnim okolnostima i potrebama muškaraca, posebno mlađih muškaraca.

S obzrom na to da u Srbiji ni iz daleka nisu iskorišćene mogućnosti kada je reč o afirmaciji savremenih, progresivnih i humanističkih vrednosti kroz sistem obrazovanja, u koje spada i rodna ravnopravnost, na ovom polju može još mnogo toga da se uradi. To je „dobra vest“!

shape 09 diet pills with ephedra diet pills best diet pills reviews 2021 snooki takes diet pills can water pills help with weight loss fastest diet pills without a prescription free weight loss pills for women best reviews diet pills ree drummond weight loss pills are metamucil pills keto friendly sana vita weight loss pills walmart diet pills xenadrine the best keto diet pills otc 13 year old take weight loss pills and dies whats in keto pills fibromyalgia medication weight loss converta diet pills what weight loss pills does jay cutler take diet pills crave weight loss pills at walmarwalmart

cbd gummies vs thc mircle cbd gummies urba cbd gummies do cbd gummies make you sleepy phat hempies cbd gummies delta 8 cbd gummies where to buy cbd gummies in pa cbd for nerve and back pain most credible brands of cbd gummies 300 mg cbd gummies does cbd gummies cause constipation medterra cbd gummies puur cbd gummies reviews cbd dosage for crohn s disease cbd gummies prattville cbd gummies vs vape cbd oil for hair cbd gummies for sleep reddit does the army test for cbd cannabis cbd gummies ingredients

anaconda male enhancement pills sex enhancement pills viagra male enhancement pills from gas stations reliable m smoke shop male enhancement pills cancers related to male enhancement pills birth control pills after sex 2021 reviews of male enhancement pills what pills make your dick bigger amazon male sexual enhancement pills that work dmp male enhancement pills hardman erection pills male enhancement pills at gas stations can you smoke penis enlargement pills stamina x pills after sex pill cvs natural male enhancement pills at walmart spencers make your wife have sex pills male enhancement everhard pills kangaroo mega 3000 blue pill make your dick bigger without pills