PREPORUKE: ZNANJE I ISTRAŽIVANJA

Oblast kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta je nedovoljno razvijena u Srbiji, a samo polje istraživanja muškaraca i njihovog „zastupanja“, kao i javni diskurs o rodnoj ravnopravnosti, u Srbiji sve više preuzimaju desno orijentisani istraživači i teoretičari koji imaju jasne antifeminističke pozicije, mizogine stavove i negativan odnos prema samom projektu rodne ravnopravnosti. Zato je neophodno sprovesti čitav niz dodatnih istraživanja koja bi bolje osvetlila probleme i izazove sa kojima se muškarci u Srbiji suočavaju, upravo iz perspektive samih muškaraca. Dosadašnje iskustvo u sprovođenju rodnih politika je pokazalo da nevidljivost muškaraca i njihovo „podrazumevanje“ nikako ne doprinose afirmaciji i implementaciji politika rodne ravnopravnosti. Takođe, iskustvo je pokazalo da binarne podele na „proženske“ i „promuške“ diskurse u javnom prostoru samo produbljuju jaz u razumevanju problema vezanih za rod, rodnost, urodnjenost i rodne identitete. Da bi se konstruktivno pristupilo urodnjavanju svih državnih politika i strategija, što je neminovan projekat u budućnosti, neophodno je oslanjanje na objektivne činjenice i razumevanje i „ženske“ i „muške“ perspektive. Ali, isto tako, nikad ne treba izgubiti iz vida dominantnu patrijarhalnu matricu moći i „patrijarhalne dividende“ koje u različitoj meri uživaju i sami muškarci, ali i neke žene koje se nalaze unutar sistema nagrada i moći proizvedenih patrijarhatom.

Da bi znanje o muškarcima iz perspektive kritičkih studija maskuliniteta koje se oslanjaju na feminističku teoriju moglo da se „ukoreni“ i u Srbiji, neophodno je da ono bude kontekstualizovano, odnosno da počiva na bazi istraživanja i objektivnih saznanja iza kojih stoji naučni autoritet. Tek onda će biti moguće osmisliti i urodnjavanje rodnih politika na način koji će ići u prilog rodne inkluzije i nediskriminacije, umesto dominacije i isključivanja. Potrebno je uspostaviti nove matrice i vrednosti, i prakse, i same moći.

Ovo istraživanje, kao i druga saznanja, omogućilo je mapiranje raznih mogućih tematskih polja koja bi bila važna u fomiranju znanja o muškarcima u Srbiji. Takvi projekti bi mogli da budu zasnovani na različitim metodologijama, što bi, naravno, uslovilo i preciziranje njihovih ciljeva. Važno je pomenuti da, u principu, postoji veoma velika potreba i za istraživanjima koja su kvalitativna i koja bi bolje mapirala kulturni i društveni kontekst, kao i dominatne diskurse u njemu. Radi se o sledećim mogućim projektima:

 • Iskustvo nasilja u životima muškaraca i nasilje koje muškarci trpe od drugih muškaraca tokom života (koje je, takođe, rodno zasnovano nasilje);
 • Učešće muškaraca u odlukama o rađanju i abortusu;
 • Novi Rodni barometar (koji bi omogućio praćenje trendova u poređenju sa prethodnim);
 • Iskustva muškaraca u jednoroditeljskim porodicama;
 • Iskustva muškaraca vezana za bolest i starenje; fizičku zavisnost i staranje (o sebi i drugima);
 • Muškarci kao žrtve ejdžizma, sa posebnim osvrtom na upotrebu novih tehnologija;
 • Novi oblici zavisnosti među muškarcima;
 • Muške mreže podrške;
 • Muškarci i ratne traume, posledice i prevazilaženje;
 • Vaspitavanje dečaka;
 • Dečaci i mladići u školskom sistemu (sa posebnim fokusom na drop-outs);
 • Diskurzivne konstrukcije muškosti u različitim društvenim grupama;
 • Muškarci i rad (zaposlenost, nezaposlenost, siva ekonomija, sezonski rad, novi oblici rada…);
 • Muškarci i radikalne ideologije;
 • Muškarci izbeglice;
 • Muškarci i seksualna industrija (muškarci kao korisnici i pružaoci seksualnih usluga, seksualno trafikovanje i transakcioni seks);
 • Višestruko marginalizovani muškarci;
 • Muškarci – promoteri novih rodnih identiteta;
 • Konflikt uloga kod muškaraca;
 • Maskuliniteti muškaraca na pozicijama moći.

Realizacija većeg broja navedenih projekata iz perspektive kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta omogućila bi ne samo porast znanja u ovoj oblasti, već bi pružila i mogućnost formulisanja bolje osmišljenih obrazovnih sadržaja, kao i više utemeljenih i  efikasnijih rodnih politika.

best all natural male enhancement pills male enhancement pills advertised on facebook porn industry number 1 male enhancement pills original sex pills wholesale in usa 2021 1 male enhancement pills best sex enhancement pills in india best male enhancement pills for sex rhino pink sex pills reviews are there any real male enhancement pills what pills are there for ed four mens ed pills asmara sexual enhancement pills ed pills used by kate test x male enhancement pills review dr oz pill for erectile dysfunction safe male enhancement pills penegra sildenafil citrate tablets best sex pills at gnc safe 7 eleven pills for erection rhino x male enhancement pills side effects over counter pills for erection strong back ed pills from florida which erection pills work sex stimulants drugs how to make your penis bigger without pills pills that keep your dick hard fda approved penis pills dr oz penis pills on tv supplement for sex lotus pills sex xzen 1500 sexual enhancer pills sex legimate ed pills dick pills before sex pills for growth china harbal sex pills what ed pill works best fast flow pills supplements for penile growth

cbd gummies amarillo tx cbd oil dosage for brain cancer best cbd gummies autism yumi cbd gummies white label cbd gummies png cbd gummies for tendon pain cbc content of just cbd gummies chill gummies cbd in fl cbd gummies in munford tn yum yum cbd oil gummies how much cbd is in the living cbd gummies cbd gummies lower blood pressure liquid gold cbd gummies cbd gummies new york cbd gummies iowa hawaiin health cbd gummies kids ate cbd gummies by mistake cbd dosage for neuropathy best cbd gummies for sleep amazon best cbd for anxiety gummies can cbd be found in hemp gummies using cbd for anxiety cbd capsules for pain my cbd gummies melted cbd oil for rheumatoid arthritis cbd for kids anxiety cbd oil for memory loss paradise gummies cbd cbd oil for vape pen cartridge cbd gummies 1000mg price full spectrum cbd for sale cbd gummies or oil for anxiety cbd for anxiety depression cbd gummies kids can i rub cbd oil on my skin for pain cbd vape juice for pain cbd dosing for pain pulse cbd gummies dosage

new diet pills 2021 reviews of water weight loss pills by trim burn envy diet pills the diet pills pyramid scheme d40 diet pills what over the counter weight loss pills work good diet pills reviews flaxseed pills for weight loss how to lose weight fast cleansing what diet pills did the shark tank endorse asthma medication weight loss can hair loss be a side effect of diet pills xls weight loss pills cleanse pills weight loss loose 10 pounds contraceptive pills weight loss weight loss pill without diet and exercise bombshell weight loss pills pictures of diet pills weight loss pills which work reddit legal diet pills in the military is oily poop due to weight loss pills harmful weight loss pills green tea fat burner keto diet pills from shark tank free does tlc diet pills work keto diet with keto pills diet pills similar to curvelle keto boost pills messes with stomach best selling weight loss pills at walmart zantac diet pills side effects united healthcare weight loss pills how to take rapid tone diet pills essential keto pills reviews triped green tea diet pills is ordering diet pills offline safe diet pills legal in colombia best diet drinks or pills gnc diet pills diablo taking diet pills on an empty stomach