Prilog 1 – Opis uzorka kroz faze

Detaljan opis uzorka kroz faze:

  • Faza 1 = Populacija Srbije (bez Kosova, RSB UN 1244) stratifikovana u četiri administrativna regiona – Beograd, Vojvodina, zapadna Srbija i istočna Srbija – proporcionalno učešću u populaciji.
  • Faza 2 = U okviru svakog regiona populacija je dalje stratifikovana u uzoračne jedinice.
  • Faza 3 = Distribucija uzoračnih jedinica (15 ispitanika po uzoračnoj jedinici).
  • Faza 4 = Uzoračne jedinice su izabrane sa liste opština na osnovu veličine i broja biračkih mesta.
  • Faza 5 = Ravnomerna raspodela uzoračnih jedinica na osnovu glasačkih spiskova sa adresama biračkih mesta. Svaka uzoračna jedinica je označena kao početna tačka sa datim adresama i dodatnim direkcijama, kao npr. rastući i opadajući brojevi u ulici.
  • Faza 6 = Slučajan izbor domaćinstva, polazi se sa zadate uzoračne jedinice i bira svako drugo ili treće domaćinstvo (u zavisnosti od tipa naselja). Izabrana kućna adresa je sa leve stane rute anketara. U stambenim zgradama sa do četiri sprata anketar bira svaki peti stan. U stambenim zgradama sa pet ili više spratova, anketar bira svaki deseti stan.
  • Faza 7 = Izbor ispitanika po principu „sledećeg rođendana“.
  • Faza 8 = Zamena ispitanika u slučaju odbijanja nakon tri pokušaja (prve posete i dva poziva).

Uzorak je kreiran na osnovu nacionalno reprezentativne statistike prema regionu i tipu naselja.