MAN - Program SRB (1)
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
Marina Hughson
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

Neke od njenih publikacija su dostupne na https://independent.academia.edu/MarinaHughson, a njen kontakt-mejl je marinablago@gmail.com

Publikacije
[kswr_spacer spc_desk_height=”80″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
[kswr_testmonial style=”style3″ picture_enable=”1″ img=”2171″ name=”Marina Hughson ” title=”Zahvalnica” test_name_fsize=”font-size:16px;” test_name_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” test_title_fsize=”font-size:12px;” test_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” test_content_fsize=”font-size:14px;” test_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” testi_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” name_color=”#ffffff” title_color=”#fcfcfc”]Ovom prilikom želim da se zahvalim pre svega Branku Biraču iz Centra E8, Jovani Ubiparip iz UNFPA, Natku Gerešu iz Promunda, kao i Jeleni Končarević iz TNS Medium Gallupa, sa kojima sam najbliže sarađivala u realizaciji ovog projekta. Zahvaljujem se Zorani Antonijević iz OSCE-a za podršku prilikom pisanja pojedinih delova. Posebno se zahvaljujem svojoj prijateljici Vesni Bobić, koja je neumorno radila sa mnom na grafičkoj prezentaciji istraživanja. Zahvaljujem se svim organizacijama koje su pomogle i podržale ovaj projekat, kao i TNS Medium Gallupu na sprovođenju istraživanja. Zahvaljujem se i ispitanicima u kvantitativnom i u kvalitativnom delu istraživanja na odvojenom vremenu i dobroj volji da učestvuju u istraživanju. Zahvaljujem se i svima onima koji su tokom samog projekta, u njegovim različitim fazama, davali sugestije i primedbe, i time učinili ovo istraživanje boljim nego što bi inače bilo. Sve greške i propusti su samo moji, a svi kvaliteti ovog istraživanja su rezultat zajedničkog poduhvata pravljenja jednog proizvoda znanja za koji se iskreno nadam da će imati široku upotrebu u našoj javnosti, među ekspertima i u različitim društvenim krugovima.[/kswr_testmonial]

cbd and thc gummies platinum series cbd infused gummies 1200 cbd gummies where to buy near me best cbd oil for sleep amazon top quality cbd gummies cbd gummies 1000mg amazon how much thc is in cbd gummies cbd gummies amherst ny lifestream cbd gummies price cbd gummies on plane cbd with gummies and no thc stornges cbd gummies cbd for erectile dysfunction dosing for cbd oil cbd for ulcerative colitis cbd cannibinoid gummies cbd for constipation cbd dose for pain cbd oil for dry eyes best over the counter cbd gummies cbd oil for mood disorders cbd gummies near me best cbd for ptsd cbd gummies walmart spring hill fl is cbd oil good for weight loss review cbd gummies

mojo nights male enhancement pills safe online ed pills the silver bullet male enhancement pills wholesale penis pills where to buy mens erectile dysfunction pills cockstar male enhancement pills proven better erection pills for older men maintain erection without pills can weight loss pills make your penis smaller sex stimulants drugs price of penis enhancement pills in dubai male inhacment pills that may help with ed hiw ti get bigger penis without pills do mega men pills increse sex drive herbal supplement for viagra where can i get breast enhancement pills for male sex pills private label facial hair growth pills walmart uhime sex pills for men rhino sex pills otc sex pills work green power male enhancement pills premiiergroup sex pills which ed pills are the best for diabetics dude anal sex pills free penis pills

diet pills that speed up metabolism keto ultra pills review acxion diet pills mexico diet pills by dr oz how to lose weight fast in 3 weeks phentermine like diet pills for weightloss walmart keto pills best green tea extract pills for weight loss meridia pills weight loss weight loss pills for womens health miley cyrus weight loss pills instagram fork weight loss drugs that work diet pills opinions is saba 60 any good diet pills diet pills addictive kiss my keto ketone pills ask doctor for diet pills when is the best time to take keto pills do diet pills cause your hair to thin purely inspired weight loss pills prescription weight loss meds diet pills garcinia cambogia apple cider vinegar decrease appetite pills keto pills invoice velocity city herbalife fat burner tablets free trial weight loss pills free shipping