Konferencija
MANxKragujevac
IMAGES Srbija

predstavljanje rezultata istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti
13.6.2018. Biznis inovacioni centar Kragujevac, Trg Topolivaca 4, Kragujevac

AGENDA


11:40 – 12:00
Dolazak i registracija učesnika i učesnica
12:00 – 13:00
Otvaranje konferencije
Istraživanje IMAGES Srbija – prezentacija rezultata

Prof. dr Marina Hughson

13:00 – 13:30
Pauza za kafu i osveženje
13:30 – 14:30
Panel diskusija o rezultatima IMAGES istraživanja
Prof. dr Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Dr Gordana Damnjanovic, Komisija za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca

Biljana Planić, Asocijacija Vizija, Kragujevac

Milanka Stevović, Oaza Sigurnosti, Kragujevac

 

Moderatorka: Jovana Georgievski, Centar E8

[kswr_cf7 cf7_id=”2131″]
MARINA HUGHSON
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

crash diet pills prescription weight loss pills before and after magic pills to lose weight tricare prior authorization for diet pills legit weight loss pills depakote and diet pills best clinically proven weight loss pills no side effect diet pills 450 mg acv pills for weight loss reviews hydroxycut vs keto pills vital max keto pills acxion diet pills images lomira diet pills kohls weight loss pills pictures of skinny again diet pills bottle keto burn pills shark tank can you take diet pills on a plane best hypothyroid medication for weight loss what is adapex diet pills jadera weight loss pills suppliers 25 year old father diet pills nfl player weight loss pills number one weight loss pill chickweed pills weight loss

capsa male enhancement pills ed pills nyc clinically tested male enhancement pills truck stop sex pills what do you do if pills dont work for ed can estrogen pills make you want sex hugh hefner ed pills penis enlargementpills what pills cause erectile dysfunction supplements to increase penis bigger erection pills work pills that grows penis best selling erection male extra pills pills for harder erection men what penis pills work virma sex pills reviews the rocks supplements how to get a bigger pines without pills the pill for men staminax male enhancement pills mojo pills review otc ed pills for diabetics blue sex pills and high blood pressure headache from ed pills

cbd gummies effects just chill cbd gummies jungle juice cbd gummies cbd gummies dose for anxiety will cbd gummies show up on a drug test cbd gummies how long does it last can cbd gummies make you high is cbd gummies good for kids what are the best cbd gummies for anxiety happy hemp cbd gummies reviews cbd gummies third eye pure cbd gummies 300 mg how many mg of cbd gummies for sleep best thc cbd ratio for anxiety cbd gummies legal nj how much melatonin in yum yum cbd gummies top cbd gummies w thc cbd gummies high potency 75 how long for cbd gummies to kick in reddit cbd gummies buu custom cbd gummies cbd oil for depression reddit kona cbd gummies cbd for migranes