Konferencija
MANxNiš
IMAGES Srbija

predstavljanje rezultata istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti

8.6.2018

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Pariske komune bb, Niš

AGENDA


11:40 – 12:00
Dolazak i registracija učesnika i učesnica
12:00 – 13:30
Otvaranje konferencije
Istraživanje IMAGES Srbija – prezentacija rezultata
Prof. dr Marina Hughson
13:30 – 14:00
Pauza za kafu i osveženje
14:00 – 15:00
Panel diskusija o rezultatima IMAGES istraživanja
Prof. dr Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Prof. Dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu

Tatjana Nikolić, Centar za devojke, Niš

Doc. dr Miloš JovanovićFilozofski fakultet u Nišu

Marijana Prokopović, Super Radio / Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin, Niš

 

Moderatorka: Dragana Ivetić, Misija OEBS-a u Srbiji

PRIJAVA

[kswr_cf7 cf7_id=”2131″]
MARINA HUGHSON
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

cbd gummies hawaii 600 mg cbd gummies where to get cbd gummies cbd 30 mg gummies dr phil and dr oz cbd gummies best cbd oil for multiple sclerosis cbd gummies addictive how many milligrams of cbd oil for anxiety jackson galaxy cbd gummies cbd oils for sale cbd gummies and smoking weed cbd gummies rhode island miracle nutritional organic gummies cbd cbd 5 pack citrus gummies headache after cbd gummies my cbd gummies review what strengths do cbd gummies come in cbd oil for autoimmune disease cbd gummies with turmeric cbd gummies biotech are cbd gummies legal to traveller how many gummies per bottle cbd hemp bombs cbd gummies high potency cbd oil for hormonal imbalance cbd for respiratory he cbd shop louisiana gummies ingredients recommended dose of cbd for anxiety liberty cbd gummies cbd oil for ulcerative colitis dosage chill extreme cbd gummies

over the counter diet pills pro ana best diet pills diet pills vitamin shoppe energy diet pills that work safe diet pills for diabetes type 2 diet pills recommended approved by fda 2021 dr fisher diet pills buy ephedra diet pills yellow thunder diet pills keto pills real slim fix diet pills over the counter diet pills dexatrim can men take hcg weight loss pills best diet pills in thailand natural healthy weight loss pills do diet pills have methophinolmen in them best weight loss pills for women sold in stores dr keto pills reviews thermofight weight loss pills dr prescribed diet pills canada magnesium pills on keto santex diet pills high content ephedra diet pills keto flux pills the 10 worst diet pills weight loss in waist pills diet pills that doctors want banned 2021d diet pills that work long term diet pills that the stars use phenmax 375 diet pills

best reviews on male enhancement pills are male enhancement pills safe do male enhancement pills shrink your drink size ask yahoo penis enlargement pills the latest male enhancement pills cheap ed pills that work non perscription ed pills that work dick pills before sex make dick bigger how forum erectile dysfunction pills viagra most potent male erection pills naturally huge pills review can i take bystolic and sexual enhancement pills prescription male enhancement drugs erectile dysfunction best tablet how to increase sexual stamina without pills blackcore penis pills ex lax pills side effects fixing ed without pills rhino sex pills in puerto rico quora erection pills swag sex pills for her gorilla sex pills sex drove blue pills erectile dysfunction pills from india sex pills for quick ejaculation ed pills a moringa pills sex permanent penis growth pills target sex pills dies from male enhancement pills