Konferencija
MANxNoviSad
IMAGES Srbija

predstavljanje rezultata istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti | 1.6.2018. Medija centar Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad

AGENDA


11:40 – 12:00
Dolazak i registracija učesnika i učesnica
12:00 – 13:30
Otvaranje konferencije
Istraživanje IMAGES Srbija – prezentacija rezultata

Prof. dr Marina Hughson

13:30 – 14:00
Pauza za kafu i osveženje
14:00 – 15:00
Panel diskusija o rezultatima IMAGES istraživanja
Prof. dr Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

mr Višnja Baćanović, Gender knowledge hub / Ženska platforma za razvoj Srbije

mr Maja Sedlarević, Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu / Skupština AP Vojvodine

Milica Kravić, Radio-televizija Vojvodine

Doc. dr Ana Pajvančić – Cizelj, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Doc. dr Aleksej Kišjuhas, Filozofski fakultet u Novom Sadu

 

Moderatorka: Zorana Antonijević, Misija OEBS-a u Srbiji

MARINA HUGHSON
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

reserect professional male enhancement pills grow penis without pumps or pills male enhancement pills that are permanent gas station sex pills that work best gas station ed pills ivanka trump penis enlargement pills natra erection pills so penis growth pills work eover the counter erection pills increase ejaculation volume pills do porn stars use penis enlargement pills dan bilzerian penis enlargement pills size enhancement pills herbal sex supplement sex male pills finalis ed pills sleeping pills make me have sex dreams penis enlarging pills australia long stroke sex pills over the counter erectile dysfunction medication black ant pills is good for sex over the counter pills for better sex results of sex pills unprotected sex right before placebo pills sexual enhancement pills cel hard erection penis pills staminax pills ed pills rx reviews velofel tablets pills that help lower erection

listing of diet pills eliza diet pills shredz diet pills reviews ardryss diet pills diet pills that make you poop out fat marathon keto pills review online doctor diet pills price of keto diet pills from shark tank raven symone diet pills can i empty weight loss pills and use for kratom lipo diet pills side effects what diet pills are scams diet pills to get rid of belly fat amplus diet pills where can i buy jadera plus diet pills are metamucil pills keto friendly fastest results diet pills weight loss pills for menopausal women weight loss anxiety medication smart diet pills weight loss pills banned diet pills fad diet depression meds and weight loss pills side effect can diet pills give you heart attack keto pills eau claire wi best diet pills for men over 40 list of diet pills with amphetamine in them best pills for lose weight can diet pills cause elevated liver enzymes weight loss pills dragons den

wellness cbd gummies reviews cbd sour gummies 1000mg least expensive cbd gummies hightech cbd gummies email cbd gummies with honey cbd gummies in battle creek mi platinum x cbd 1000mg gummies cbd gummies in canada diamond cbd gummies safe green roads cbd gummies how fast does cbd gummies work how to use cbd oil for pain cbd gummies shark cbd gummies stanley brothers cbd gummies to help with food absorbtion cbd gummies in oklahoma making cbd isolate gummies cbd oil for edibles is cbd gummies allowed on planes can i buy cbd gummies in florida jamyn gummies contain cbd or thc cheap cbd oil gummies full spectrum cbd gummies from cannibis how long to feel cbd gummies best cbd gummies for high blood pressue cbd oil tincture for sale franklin cbd gummies best prices gor cbd gummies cbd hemp bombs gummies 25 count green roads cbd 60mg gummies