Osma MAN konferencija

“MAN2018: IMAGES Srbija” je osma po redu godišnja stručna konferencija o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti, koju Centar E8 organizuje, ove godine u saradnji sa UNFPA, CARE International i OEBS-om. U fokusu ovogodišnje konferencije je predstavljanje istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti IMAGES Srbija i njegovih rezultata, pokretanje diskusija o istim, a takođe uz dodatne sesije posvećene temama maskuliniteta i rodne ravnopravnosti.

IMAGES Srbija (International Men and Gender Equality Survey – Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti) je opsežna studija usmerena na ključna pitanja u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. Istraživanje je sprovedeno po metodologiji IMAGES, koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena. Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina, a intervjui su sprovođeni u domaćinstvima ispitanika/ca, “face-to-face” tehnikom, uz upotrebu tablet računara sa upitnicima. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Podaci su prikupljani tokom novembra i decembra 2017. godine. Glavna istraživačica u ovom projektu je Marina Blagojević Hughson, koja će ovom prilikom predstaviti rezultate istraživanja.

Ovaj  događaj okupiće predstavnike i predstavnice domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, UN agencija, kao i mnoge eksperte i ekspertkinje koji se u svom radu bave temama rodne ravnopravnosti, maskuliniteta i prevencijom rodno zasnovanog nasilja – sa posebnim akcentom na uključivanje muškaraca i mladića kao saveznika u zajedničkim naporima u unapređivanju rodne ravnopravnosti i u prevenciji nasilja. Tokom osam godina redovnog održavanja, konferencija je postala platforma za razmenu mišljenja i iskustava eksperata/kinja koji se, u različitim oblastima svog rada, bave pitanjima roda, rodne ravnopravnosti, nenasilja i promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti i promena, na nacionalnom, regionalnom, ali i na širem, međunarodnom planu.

[kswr_button btn_link=”url:http%3A%2F%2Fimages.edu.rs%2Fbeograd%2F|||” btn_style=”pushleft” btn_txt=”MAN Konferencija Beograd” btn_default_style=”1″ btn_full_width=”false”]