Osma MAN konferencija

“MAN2018: IMAGES Srbija” je osma po redu godišnja stručna konferencija o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti, koju Centar E8 organizuje, ove godine u saradnji sa UNFPA, CARE International i OEBS-om. U fokusu ovogodišnje konferencije je predstavljanje istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti IMAGES Srbija i njegovih rezultata, pokretanje diskusija o istim, a takođe uz dodatne sesije posvećene temama maskuliniteta i rodne ravnopravnosti.

IMAGES Srbija (International Men and Gender Equality Survey – Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti) je opsežna studija usmerena na ključna pitanja u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. Istraživanje je sprovedeno po metodologiji IMAGES, koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena. Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina, a intervjui su sprovođeni u domaćinstvima ispitanika/ca, “face-to-face” tehnikom, uz upotrebu tablet računara sa upitnicima. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Podaci su prikupljani tokom novembra i decembra 2017. godine. Glavna istraživačica u ovom projektu je Marina Blagojević Hughson, koja će ovom prilikom predstaviti rezultate istraživanja.

Ovaj  događaj okupiće predstavnike i predstavnice domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, UN agencija, kao i mnoge eksperte i ekspertkinje koji se u svom radu bave temama rodne ravnopravnosti, maskuliniteta i prevencijom rodno zasnovanog nasilja – sa posebnim akcentom na uključivanje muškaraca i mladića kao saveznika u zajedničkim naporima u unapređivanju rodne ravnopravnosti i u prevenciji nasilja. Tokom osam godina redovnog održavanja, konferencija je postala platforma za razmenu mišljenja i iskustava eksperata/kinja koji se, u različitim oblastima svog rada, bave pitanjima roda, rodne ravnopravnosti, nenasilja i promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti i promena, na nacionalnom, regionalnom, ali i na širem, međunarodnom planu.

[kswr_button btn_link=”url:http%3A%2F%2Fimages.edu.rs%2Fbeograd%2F|||” btn_style=”pushleft” btn_txt=”MAN Konferencija Beograd” btn_default_style=”1″ btn_full_width=”false”]

hemp vs cbd gummies can you buy cbd gummies in stores cbd gummies iris cbd treatment for diabetes miracle gummies cbd where can i buy cbd gummies near me flurish cbd gummies review cbd for erectile dysfunction shatter gummies 75 mg cbd the best cbd capsules and gummies make your own cbd gummies how to use cbd oil for cancer full spectrum cbd gummies laleland fl is cbd good for cancer cbd gas station gummies lion cbd gummies relief toads cbd gummies why are cbd gummies legal are hemp cbd gummies legal in nj vaping pen for cbd oil how to shop for cbd gummies how many cbd gummies can be taken in a day asteroids cbd gummies review cbd gummies 100mg each cbd gummies in alabama directions on how to take just cbd 500mg gummies cbd oil for mental health best cbd per mg gummies cbd oil for ra buy cbd gummies legal mo cbd for adrenal fatigue miracle leaf cbd gummies revierw cbd oil not working for anxiety gron relax cbd gummies

male sexual enhancement pills near me male enhancement pills and uti best selling male enhancement pills on amazon what are the best male erection pills lau pow male enhancement pills juggernox pills ed can you mix ed pills sex birth control pills without condom best ed drug on the market male enhancement pills that work fas ammo erection pills natural supplement for male libido do penis growth pills actually work hardcore sex pills natural anxiety supplements gnc what happens if u take penis pills all at once world sex association pills how long after brown pills for sex sex pills shogun x swag male enhancement pill miss pills for 2 days and have sex nathans naturals viswiss sex pills for men rhino 77 sex pills for men birth control pills that increse sex drive delay sex pills that work instantly where can i get penis pills sex pills superstar steel erection pills man enhancement pills for sex mens health ads on sex pills xxxplosion sex pills purple diamond sex pills best male sex stamina pills best male enhancement pills sold at walmart

phen375 diet pills cambrodia pills for weight loss top women diet pills cdfax diet pills diets diet pills keto trim fast pills where can i purchase diet pills weight loss pills to help hunger diet pills to lose weight without exercise fda weight loss medication how to lose weight fast meal plan alli diet pills poop water pills help you lose weight pink weight loss pills for women new natural weight loss pills diet pills that give you lots of energy skinny fiber weight loss pills reviews herbal slim diet pills birth control pills fo weight loss cheap diet pills that work water pills memphis for weight loss diet pills and dementia what are some great weight loss pills seizure medication for weight loss mega t green tea weight loss water pills weight loss pills pharmacy nz are keto burn pills safe best weight loss pills for black men mei li tang diet pills jennifer hudson what weight loss pills diet pills that actuallywork diet pills make me cum after i pee buy japanese diet pills the diet source pills guide