Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja

Istraživanje IMAGES u Srbiji je postavljeno na tri bitna teorijska stuba.

Prvi stub čini višedecenijski akumulirano znanje o muškarcima i maskulinitetima (Segal, 1990; Connell, 1993; Connell, 1995; Connell, 2000; Connell, 2002; Hearn, 2012; Pollack, 1998), i posebno iz oblasti kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta (KSMM) koje se oslanjaju na feminističke teorije i feminističko znanje (Hearn, 1997; Hearn, 1998; Hearn and Pringle, 2006; Hearn, 2015; Kaufman, 1993; Kimmel, 1992; Greig, Kimmel, Lang, 2000; Aboim, 2010). Veoma je važno naglasiti da nije svako znanje o muškarcima ujedno i feministički osvešćeno znanje, odnosno da postoji i znanje o muškarcima koje se zasniva na desničarskim ideologijama i lažnoj „rodnoj neutralnosti“, iza koje se kriju mizoginija, govor mržnje prema ženama i nepriznavanje postojanja patrijarhata. Razgraničavanje jednog od drugog je neophodno da bi se konstruktivno pristupilo rodnim politikama. Zato je upravo onaj izvor znanja koji se zasniva na feminističkoj teoriji i predstavlja kritiku patrijarhata kao strukture moći ono što omogućuje iskorak iz obrasca u kome su i sami muškarci na specifičan način „žrtve patrijarhata“, iako istovremeno u manjoj ili većoj meri uživaju „patrijarhalnu dividendu“ (Connell, 1995).

Drugi deo čine slična istraživanja i izveštaji koje sprovodi organizacija PROMUNDO u saradnji sa svojim mnogobrojnim partnerima širom sveta, a koji su, takođe, rezultirali nizom naučnih tekstova i publikacija (https://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/).

Na kraju, treći stub čine znanja koja se odnose na akumulirane rezultate istraživanja o podeli uloga u mikrosferi i posebno u roditeljstvu. Prvo takvo istraživanje u Srbiji potiče još s kraja 80-ih godina i u njemu su utvrđene značajne razlike između muškaraca i žena u obavljanju domaćeg rada i u roditeljstvu, ali i među samim muškarcima (po starosti, obrazovanju, mestu stanovanja, videti u: Blagojević Hjuson, 2014a). Takođe, 2008. i 2012. obavljena su dva velika istraživanja rodnih odnosa pod nazivom „Rodni barometar“ (Blagojević, 2006a; Blagojević Hjuson, 2013). Ta saznanja su u izvesnoj meri ugrađena i u dizajniranje ovog upitnika (u okviru 20% pitanja), ali, još više, u samu interpretaciju rezultata. Takođe, u Srbiji postoji i pokušaj razvoja specifičnog teorijskog pristupa koji povezuje kritičke studije muškaraca i maskuliniteta sa „teorijom poluperiferijalnosti“, i utvrđivanjem specifičnosti dominantnog rodnog režima iz te perspektive (Hughson, 2017). U Srbiji u dugom nizu godina različiti autori i autorke koji se bave empirijskim istraživanjima u oblasti rodnih studija, ili u drugim disciplinama, iz eksplicitno ili implicitno feminističke perspektive, dolaze do novih saznanja o položaju muškaraca u privatnoj i u javnoj sferi, najčešće kroz poređenje sa ženama (Bobić, 2000, 2010, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012; Babović, 2007, 2009, 2010a, 2010b; Jarić, 2006; Milić, 1994, 1995, 2004a, 2004b; Milić i Tomanović, 2009; Milić et al. 2010; Mršević, 2012, 2013a, 2013b, 2014; Nikolić Ristanović, 2000, 2002, 2008, 2010; Tomanović, 2004, 2010, 2012; Stanojević, 2015; Stjepanović-Zaharijevski, 2010; Rosić, 2015; Pavićević i Simeunović Patić, 2011; Petrović, 2011). Povezanost ovih nalaza stvara relativno konzistentan sistem uvida o empirijskoj realnosti svakodnevnih života muškaraca u Srbiji. Drugim rečima, ovo istraživanje ne polazi od „nulte tačke”, već ulazi u već postojeći sistem znanja, kako internacionalno, tako i kontekstualno, sa ciljem da ga unapredi, razvije i unese novija saznanja, kao i nove konkretne empirijske podatke koji će moći da budu korišćeni u rodnim politikama.

Ovakav teorijski pristup je uticao i na stvaranje hipotetičkog okvira, koji je, više implicitno nego eksplicitno, oblikovao interpretaciju ovih podataka. Eksplicitno je u izvesnoj meri bilo i nemoguće, s obzirom na to da je već postojao zadati okvir IMAGES istraživanja.

Prva hipoteza je da su u mikrosferi promene u pravcu uspostavljanja egalitarnog obrasca ponašanja i egalitarne podele uloga u procesu stalnog jačanja i da su nezaustavljive. Te promene se odvijaju postepeno, više su izražene u mlađim nego u starijim generacijama muškaraca, i više kod obrazovanijih nego kod onih manje obrazovanih muškaraca. Promene različitim intenzitetom zahvataju različite oblasti privatnog života, uglavnom polazeći od očinstva u kome su one najviše izražene.

 

Druga hipoteza je da se stavovi o ravnopravnosti žena i ljudskim pravima menjaju u pravcu oslobađanja od rodnih stereotipa, što je više izraženo u mlađim generacijama muškaraca i među obrazovanijim muškarcima.

 

Treća hipoteza je da postoji napetost između diskursa i praksi, naročito izražena u odnosu makrodiskursa (metadiskursa o rodnosti) i mikropraksi. Promene u ponašanju u mikrosferi i promene u stavovima o rodnosti idu u pravcu progresivne transformacije, ali se u javnim diskursima zadržavaju mizogine formule, kojima se iskazuju otpor prema promeni.

 

Četvrta hipoteza se odnosi na nasilje. Nasilje je veoma rašireno u mnogobrojnim oblicima i modalitetima i, dok su žene neuporedivo češće žrtve u partnerskom odnosu, muškarci su žrtve drugih muškaraca u javnom prostoru.

 

Peta hipoteza se odnosi na zdravlje i na pretpostavku da su muškarci, upravo zbog svoje rodne uloge, više podložni rizičnom ponašanju (droge, alkohol, pušenje, tuče i sl.) od žena.

 

Šesta hipoteza se odnosi na moguće „tačke preokreta“, odnosno ona polja aktivnosti i života u kojima se uspostavljaju novi obrasci ponašanja (ka egalitarnosti). Pretpostavka je da su te tačke vezane za one pojedince i pojedinke koji, u pozitivnom smislu, „iskaču“ iz klasičnih rodnih uloga, bilo da se radi o „srećno razvedenim“ muškarcima ili o muškarcima koji biraju atipične profesije (profesije staranja, negovanja).

 

Sedma hipoteza se odnosi na dinamiku promene i na nosioce promene u ukupnoj populaciji. Pretpostavljeno je da su mlađi muškarci, kao i oni obrazovaniji, više skloni pozitivnoj promeni u pravcu egalitarnih vrednosti i nenasilja, ali i da promena nije jednostavno linearna, zbog uticaja „tranzicije“ i zaustavljanja progresivnog kretanja u pravcu višeg nivoa rodne ravnopravnosti.

safe effective diet pills diet pills containing ephedra and amphetamines real super slim pomegranate diet pills keto supplements in pills slim 5 diet pills trucontrol pills plum diet pills keto slim x pills can i take diet pills while on birth control lady diet pills diet pills statistics solo weight loss pills weight loss 4 diet pills diet pills that work too good weight loss pills popular weight loss pills made with sunflower oil keto weight loss pills en miami asthma pills for weight loss best weight loss gummies or pills taking diet pills how old you have to be to buy diet pills best diet pills out there diet pills in the 80s cranberry pills and weight loss best prescribed diet pills 2021 keto go fit pills reviews k3 spark mineral weight loss pills is there any prescription diet pills rapid weight loss supplement best weight loss pills usa

buy cbd gummies for anxiety how many mg of cbd gummies for anxiety cbd gummies online with thc is cbd oil or cbd gummies more potent cbd gummies sold in ohio how many 5mg cbd gummies is cbd gummies good for nausea and diarrhea live green hemp cbd gummies high tec cbd gummies hemp taffy cbd gummies pure cbd gummies on amazon wawa cbd gummies cbd gummies help for ra royal cbd gummies 1200mg cbd gummies any bad side effects cbd gummies in san antonio swanson health cbd plus gummies cannabis cbd gummies miracle cbd sleepy gummies making gummies with cbd cbd infusionz gummies 3000mg tub of cbd gummies cbd gummies on plane quality cbd gummies cbd for fibromyalgia does now nutrition have cbd gummies cbd hemp oil for sleep cbd gummies pregnant cbd oil vs hemp oil for anxiety 35 mg cbd gummies

stem cell male enhancement pills great white male enhancement pills best cheap ed pills sex on birth control pills how to correct ed without pills rhino x male enhancement pills side effects steel erection pills erection pills free trail sildenafil citrate tablets cenforce 100 male enhancement pills for girth do erection herbal pills really work penis enlargement pills for men best male penis pills best sex pill for man over the counter make penis bigger without pills day time sex pills smiling bob penis pills what are good male enhancement pills at gnc top five penis enlarged pills best over the counter ed pills natural pills for pennis enlargement penis enlargement pills with fastest results control sexual enhancement pills sex pills cenforce fm hawthorn supplement cvs yahoo penis enlarging pills sex during juliana pills pills that enlarge your penis anaconda strong formula pills why ed pills dont work