RATNA ISKUSTVA

Na pitanje o tome da li su učestvovali u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, 15,9% muškaraca je odgovorilo potvrdno u ukupnom uzorku. Ali ako se izdvoje oni mlađi od 40 godina, koji su bili zastupljeni u uzorku u više od polovine slučajeva, onda to znači da su stariji od 40 godina učestvovali u skoro ¹/₃ slučajeva.

Sa izuzetkom NATO bombardovanja koju je doživela velika većina ispitanika i ispitanica, ostale negativne posledice ratova i ratovanja se kod muškaraca kreću od 1,1% (ozbiljno ranjavanje) do 6,4% (član porodice koji je poginuo ili umro zbog posledica ratnih sukoba). Međutim, ako se pogledaju posledice sa stanovišta rodnih uloga, onda je jasno da su muškarci bili češće izloženi negativnim posledicama ratnih dejstava. Oni su četiri puta češće od žena bili svedoci mučenja i prebijanja; četiri puta češće su sami trpeli posledice mučenja i prebijanja; i pet puta češće su bili ozbiljno ranjeni u ratu.