IDENTITET

Rodni identitet je jedan od identiteta i stoji u vezi i sa drugim identitetima, najčešće sa nacionalnim/etničkim. Muškarci izražavaju veće slaganje sa tvrdnjom da im je važna njihova etnička pripadnost, nego žene. Takođe, oni su češće spremni da tvrde da je njihov narod „bolji od drugih naroda“, i mnogo češće da bi „rado išli u rat, ako bi trebalo da brane svoj narod“. S druge strane, oni češće smatraju da su „svi ljudi isti bez obzira kom narodu pripadaju“, tako da ratovanje ne isključuje prihvatanje drugih. Žene, ipak imaju mnogo više izražen pacifistički stav, u smislu odbijanja učestvovanja u ratu, ali se iz pitanja ne vidi da li bi pokazivale spremnost da brane svoj pacifizam ili jednostavno samo da izbegnu ratna zbivanja. U svakom slučaju, muški identitet je snažnije povezan sa etničkim, nego što je to slučaj sa ženama. Tome svakako doprinosi socijalizacija koja „muškost“ dovodi u vezu sa „srpstvom“, pa i „ratništvom“.

 

Međutim, otvorenost prema drugima, bez obzira na njihovu pripadnost nekom određenom narodu, kod žena je više izražena nego kod muškaraca. Ako se posmatraju odgovori vezani za slaganje sa tvrdnjom „Svi ljudi su isti, bez obzira na to kom narodu pripadaju“ (zbirni odgovori „uglavnom“ i „u potpunosti“), onda se može videti da su najviše zatvoreni prema drugima muškarci starosti 25‒30 godina, dakle oni koji su odrastali u vreme ratova i nisu mogli da ne budu izloženi ratnoj propagandi, mada su u celini uzev razlike između muškaraca različitih generacija male. Slično je i kod žena, s tim što su u svim generacijama one više saglasne sa ovakvim tvrdnjama.

Obrazovanje i kod žena i kod muškaraca utiče, očekivano, na prihvatanje ove tvrdnje, uz dodatno naglašenu ulogu rodne pripadnosti. Tako, žene sa višim i visokim obrazovanjem se čak u 63% slažu sa ovom tvrdnjom, nasuprot 43,3% muškaraca sa najnižim obrazovanjem. Značaj vlastite etničke pripadnosti je najviše izražen kod muškaraca sa srednjim obrazovanjem, ali kod žena opada sa obrazovanjem.

can you split male enhancement pills usda aproved sex pills male enhancement pills to make him go longer chinese snail sex pills ed pillen pills to help lower sex drive free erection pills free shipping sex drug pills goat pills erection pengra male enhancement pills male pills for penis enlargement t12k male enhancement pills free samples of penis enlargement pill pharmacy erection pills can pills really enlarge penis what does cialis cost per pill penis pills ron jeremy pills to make penis bigger that actually work man sex pills name penis enlargemant pills marui wet 1760 sex pills male enhancement pills all natural mens sexual enhancement pills 3000 get paid for male enhancement pills testing

order cbd gummies how much cbd do my gummies have wyld 50mg cbd gummies sugar cbd gummies peach flavored cbd gummies cbd oil for hair growth reviews cbd gummies cbd oil for vaporizer lifestream labs cbd gummies cbd gummies mangi charlotte s web cbd gummies with melatonin elixinol cbd gummies rva cbd gummies cbd grapefruit gummies koi cbd gummies reddit cbd vs thc for sleep taking 500 mg of cbd gummies is 300 mg cbd gummies for pain cbd gummies with zero thc cbd cbd gummies 3000 mg best cbd oil for inflammation cbd for hormone imbalance cbd pills for cancer cbd oil gummies near me

molecuslim diet pills review do apple cider vinegar pills weight loss japan rapid weight loss diet pills are prescription diet pills a narcotic keto diet pills reviews shark tank mtf weight loss pills dr oz safe diet pills market size for diet pills pattern where can i get ephedra diet pills ionamin diet pills exercises on how to lose weight fast keto pills bodybuilding what are good water pills to lose weight brown diet pills birth control pills known for weight loss will diet pills affect tkr surger problems of diet pills popular diet pills in the late 90s what diet pills will cause mucus discharge lingxhi mushroom pills weight loss diet pills nashville pills to lose weight walmart keto burner pills reviews blue prescription diet pills