GEM SKALA I STAVOVI O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Ispitivanje stavova GEM skalom pokazuje da žene imaju manje konzervativne stavove kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, nego što je to slučaj sa muškarcima. Međutim, i muškarci i žene imaju najkonzervativnije stavove kada je reč o tome da muškarac mora da bude jak, odnosno oslonac (čvrst). Ovo se može protumačiti kao potreba za oslanjanjem na tradicionalnu mušku ulogu u smislu potrebe za osloncem u krajnje nesigurnom društvenom okruženju. Retradicionalizacija se može shvatiti i kao „povlačenje“ u privatnost, kao svojevrsna strategija preživljavanja, koja onda podrazumeva i određenu nostalgiju za „muškim osloncem“, uz najčešće okrivljavanje „emancipacije žena“ za probleme u odnosima među rodovima.

GEM skala izračunata po formuli: Slažem se (odbijanje rodne ravnopravnosti) X 1 + Ne slažem se X 2 + Izrazito se ne slažem (potpuno prihvatanje rodne ravnopravnosti) X 3 / Broj ispitanika koji je dao ove odgovore na pitanje. Za tvrdnje 9 i 11 je GEM skala postavljena obrnuto.

 

Posmatrano po obrazovanju, neobrazovaniji muškarci imaju nižu vrednost na skali, odnosno pokazuju viši stepen konzervativnosti, za razliku od obrazovanijih. Ali kada se radi o starosti, najmlađi muškarci nisu ujedno i najprogresivniji, već su konzervativniji od prve sledeće generacije (25‒30), koja je ujedno i najviše egalitarno usmerena.

Neki zanimljivi nalazi iz ovog merenja stavova pokazuju sledeće: oko 70% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da „više prava za žene znači manje prava za muškarce“; 46,5% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je „u našem društvu dostignuta jednakost žena i muškaraca“; 53,1% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je najvažnija uloga žene da se „brine o kući i kuva za svoju porodicu“; skoro polovina muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je muškarcima seks potrebniji nego ženama; 18,8% se slaže sa tvrdnjom da „postoje situacije u kojima žena zaslužuje da dobije batine“; oko ²/₃ muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da bi „žena trebalo da bude ta koja brine da ne zatrudni“. Da žena „treba da toleriše nasilje da bi održala porodicu“ slaže se 11,9% ispitanika; a da o kontracepciji muškarac i žena treba zajedno da odlučuju slaže se 68,5% ispitanika.

martha stewart cbd gummies 3600mg cbd gummies cbd gummies for sale what is cbd oil good for iris cbd gummies reviews for cbd gummies without thc dogs cbd gummies market price for cbd oil cbd lean gummies contains cbd 50mg gummies cbd gummies inc cbd oil for bipolar depression 20 mg cbd gummies wholesale bulk order pricing 20mg cbd gummies for sleep cbd vape juice for sale live green hemp cbd gummies calories when to take cbd oil for sleep farming hemp for cbd cbd oil for grand mal seizures how to use cbd oil for arthritis cbd lotion for sale what dose cbd gummies cbd topical oil for pain how to preserve cbd gummies cbd for arthritis amazon naked cbd gummies cbd for canines cbd oil dosage for humans is cbd oil good for migraines cbd oil test positive for thc

diet pills that make you poop aspen clinic weight loss pills over the counter diet pills like phentermine diet pills obese new pills to lose weight best diet ephedra pills weight loss pills dont wory top diet pills at walmart buy original tomato plant weight loss pills exercise vs diet pills how to get your dr to prescribe weight loss pills keto shot pills keto extreme diet pills amazon rachael ray diet pills ultra mega keto diet pills will doctor give me weight loss pills keto x pills super keto boost pills keto pills 30 day supply green tea diet pills keto pills but not eating keto diet purefit keto advance weight loss pills review diet pills for those over 40 is diet pills bad for you diet pills diet pills at target fast burn keto tablets diet pills contraindications reduce diet pills review diet pills that affect blood pressure 2day diet pills

natural male enhancement pills at walmart what is best male enhancement pill long term side effects of male enhancement pills ranking erectile dysfunction pills top gun male enhancement pills sex on extacy pills stories ed pills covered by united healthcare fast acting ed pills walmart erectile dysfunction pills zomboid penis sensitivation pills penis enlargement pills before and after best online ed medication penis enlargement pill convenience store men sex drive pills penis size increase with pills on porn video one week erection on pills how to grow a bigger penis without pills pills to get hard pills to take to make penis bigger safest erectile dysfunction pills red capsule pill where can i purchase male enhancement pills supplements to increase stamina virgra ed pills new libido pill actor in i red commercial male enhancement pills organic sex pills male enhancement pills health risks ksx pills price sex pills for men viagra