GEM SKALA I STAVOVI O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Ispitivanje stavova GEM skalom pokazuje da žene imaju manje konzervativne stavove kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, nego što je to slučaj sa muškarcima. Međutim, i muškarci i žene imaju najkonzervativnije stavove kada je reč o tome da muškarac mora da bude jak, odnosno oslonac (čvrst). Ovo se može protumačiti kao potreba za oslanjanjem na tradicionalnu mušku ulogu u smislu potrebe za osloncem u krajnje nesigurnom društvenom okruženju. Retradicionalizacija se može shvatiti i kao „povlačenje“ u privatnost, kao svojevrsna strategija preživljavanja, koja onda podrazumeva i određenu nostalgiju za „muškim osloncem“, uz najčešće okrivljavanje „emancipacije žena“ za probleme u odnosima među rodovima.

GEM skala izračunata po formuli: Slažem se (odbijanje rodne ravnopravnosti) X 1 + Ne slažem se X 2 + Izrazito se ne slažem (potpuno prihvatanje rodne ravnopravnosti) X 3 / Broj ispitanika koji je dao ove odgovore na pitanje. Za tvrdnje 9 i 11 je GEM skala postavljena obrnuto.

 

Posmatrano po obrazovanju, neobrazovaniji muškarci imaju nižu vrednost na skali, odnosno pokazuju viši stepen konzervativnosti, za razliku od obrazovanijih. Ali kada se radi o starosti, najmlađi muškarci nisu ujedno i najprogresivniji, već su konzervativniji od prve sledeće generacije (25‒30), koja je ujedno i najviše egalitarno usmerena.

Neki zanimljivi nalazi iz ovog merenja stavova pokazuju sledeće: oko 70% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da „više prava za žene znači manje prava za muškarce“; 46,5% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je „u našem društvu dostignuta jednakost žena i muškaraca“; 53,1% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je najvažnija uloga žene da se „brine o kući i kuva za svoju porodicu“; skoro polovina muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je muškarcima seks potrebniji nego ženama; 18,8% se slaže sa tvrdnjom da „postoje situacije u kojima žena zaslužuje da dobije batine“; oko ²/₃ muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da bi „žena trebalo da bude ta koja brine da ne zatrudni“. Da žena „treba da toleriše nasilje da bi održala porodicu“ slaže se 11,9% ispitanika; a da o kontracepciji muškarac i žena treba zajedno da odlučuju slaže se 68,5% ispitanika.