PREPORUKE: ZNANJE I ISTRAŽIVANJA

Oblast kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta je nedovoljno razvijena u Srbiji, a samo polje istraživanja muškaraca i njihovog „zastupanja“, kao i javni diskurs o rodnoj ravnopravnosti, u Srbiji sve više preuzimaju desno orijentisani istraživači i teoretičari koji imaju jasne antifeminističke pozicije, mizogine stavove i negativan odnos prema samom projektu rodne ravnopravnosti. Zato je neophodno sprovesti čitav niz dodatnih istraživanja koja bi bolje osvetlila probleme i izazove sa kojima se muškarci u Srbiji suočavaju, upravo iz perspektive samih muškaraca. Dosadašnje iskustvo u sprovođenju rodnih politika je pokazalo da nevidljivost muškaraca i njihovo „podrazumevanje“ nikako ne doprinose afirmaciji i implementaciji politika rodne ravnopravnosti. Takođe, iskustvo je pokazalo da binarne podele na „proženske“ i „promuške“ diskurse u javnom prostoru samo produbljuju jaz u razumevanju problema vezanih za rod, rodnost, urodnjenost i rodne identitete. Da bi se konstruktivno pristupilo urodnjavanju svih državnih politika i strategija, što je neminovan projekat u budućnosti, neophodno je oslanjanje na objektivne činjenice i razumevanje i „ženske“ i „muške“ perspektive. Ali, isto tako, nikad ne treba izgubiti iz vida dominantnu patrijarhalnu matricu moći i „patrijarhalne dividende“ koje u različitoj meri uživaju i sami muškarci, ali i neke žene koje se nalaze unutar sistema nagrada i moći proizvedenih patrijarhatom.

Da bi znanje o muškarcima iz perspektive kritičkih studija maskuliniteta koje se oslanjaju na feminističku teoriju moglo da se „ukoreni“ i u Srbiji, neophodno je da ono bude kontekstualizovano, odnosno da počiva na bazi istraživanja i objektivnih saznanja iza kojih stoji naučni autoritet. Tek onda će biti moguće osmisliti i urodnjavanje rodnih politika na način koji će ići u prilog rodne inkluzije i nediskriminacije, umesto dominacije i isključivanja. Potrebno je uspostaviti nove matrice i vrednosti, i prakse, i same moći.

Ovo istraživanje, kao i druga saznanja, omogućilo je mapiranje raznih mogućih tematskih polja koja bi bila važna u fomiranju znanja o muškarcima u Srbiji. Takvi projekti bi mogli da budu zasnovani na različitim metodologijama, što bi, naravno, uslovilo i preciziranje njihovih ciljeva. Važno je pomenuti da, u principu, postoji veoma velika potreba i za istraživanjima koja su kvalitativna i koja bi bolje mapirala kulturni i društveni kontekst, kao i dominatne diskurse u njemu. Radi se o sledećim mogućim projektima:

 • Iskustvo nasilja u životima muškaraca i nasilje koje muškarci trpe od drugih muškaraca tokom života (koje je, takođe, rodno zasnovano nasilje);
 • Učešće muškaraca u odlukama o rađanju i abortusu;
 • Novi Rodni barometar (koji bi omogućio praćenje trendova u poređenju sa prethodnim);
 • Iskustva muškaraca u jednoroditeljskim porodicama;
 • Iskustva muškaraca vezana za bolest i starenje; fizičku zavisnost i staranje (o sebi i drugima);
 • Muškarci kao žrtve ejdžizma, sa posebnim osvrtom na upotrebu novih tehnologija;
 • Novi oblici zavisnosti među muškarcima;
 • Muške mreže podrške;
 • Muškarci i ratne traume, posledice i prevazilaženje;
 • Vaspitavanje dečaka;
 • Dečaci i mladići u školskom sistemu (sa posebnim fokusom na drop-outs);
 • Diskurzivne konstrukcije muškosti u različitim društvenim grupama;
 • Muškarci i rad (zaposlenost, nezaposlenost, siva ekonomija, sezonski rad, novi oblici rada…);
 • Muškarci i radikalne ideologije;
 • Muškarci izbeglice;
 • Muškarci i seksualna industrija (muškarci kao korisnici i pružaoci seksualnih usluga, seksualno trafikovanje i transakcioni seks);
 • Višestruko marginalizovani muškarci;
 • Muškarci – promoteri novih rodnih identiteta;
 • Konflikt uloga kod muškaraca;
 • Maskuliniteti muškaraca na pozicijama moći.

Realizacija većeg broja navedenih projekata iz perspektive kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta omogućila bi ne samo porast znanja u ovoj oblasti, već bi pružila i mogućnost formulisanja bolje osmišljenih obrazovnih sadržaja, kao i više utemeljenih i  efikasnijih rodnih politika.

how many carbs should you eat to lose weight fast progesterone birth control pills weight loss keto supplement pills best weight loss pills for obese weight loss pills before bed prescription weight loss pills glaucoma weight loss usplement powder vs pills effective diet pills with fastest results super hd weight loss pills side effects best philippine diet pills amphetamine weight loss pills side effects alli diet pills when to take bi phen weight loss pills accutrim diet pills what are the weight loss pills doctors who prescribe weight loss pills near me where to buy keto pills from shark tank where to buy bethel 30 diet pills diet pills for women walmart narcotic diet pills what diet pills curb appetite protein world weight loss pills diet pills thyroid green tea weight loss pills walgreens diet pills rank do over the counter diet pills work revoluthin diet pills kim diet pills whats my line diet pills preacription diet pills alli diet pills why orange oil 7 day weight loss pills minu diet pills faq how to lose the baby weight fast can you advertise diet pills on facebook pescatarian diet pills best weight loss support supplements fda weight loss pills study singh

stiff rock male enhancement pills rhino black pure herb man sex enhancement pills zyntix male enhancement pills review erection pills in stores ed pills over the counter blu pill best supplement to increase penis size cayenne pepper pills and arginine and ed ultracore pills pills for long lasting erection blood pressure medication erectile dysfunction erectile dysfunction pills recommended dosage how many men take ed pills erectile dysfunction and iron pills otc ed pill keep erection pills reviews male enhancement pills prima penis enlargement pills at walmart jetter male enhancement pills mnf club penis enlargement pills get ed pills online are penis enlargement pills fake what are the sex pills at gas stations gnc penis enlargement and booster pills small yellow pills 20 ed after hrt can i take penis enhancment pills sex pills with alcohol harder penis after testosterone pills best herbal sex pills for men young males taking penis enlarge pills on video daily pills for mens erection herbal supplements male enhancement silver sword male enhancement pills cialis pills for men men sex pill new sex pills 2021 2 extenze pills before sex sexual enhancement pills 2021 gnc supplements

plus cbd gummies cbd gummies maximum strength how long do cbd gummies last peaks dispensary cbd gummies best cbd gummies reddit what is the shelf life of cbd gummies cbd gummies by savage cbd chill cbd gummies spice cbd hemp gummies support page plus cbd gummies made in uk is it bad to eat too much cbd gummies what does cbd gummies do cbd chill gummies 100 organic cbd oil for psoriatic arthritis reliable cbd gummies how many 300mg cbd gummies can i take miracle cbd gummies amazon cbd gummies really helped with anxiety cbd gummies frederick md healthy cbd gummies cbd gummies 75 mg cbd gummies 60mg cbd gummies fort wayne one or two cbd gummies cbd for ibs best cbd for depression cbd hemp oil for pain high tech cbd gummies reviews cbd oil for memory loss full spectrum cbd oil gummies for kids cbd tampons for sale co2 cbd oil for sale cbd mg dosage for anxiety 100 thc free cbd gummies smok nord for cbd buy cbd oil for vape pen cbd treatment for diabetes colorado springs cbd gummies