Prilog 1 – Opis uzorka kroz faze

Detaljan opis uzorka kroz faze:

  • Faza 1 = Populacija Srbije (bez Kosova, RSB UN 1244) stratifikovana u četiri administrativna regiona – Beograd, Vojvodina, zapadna Srbija i istočna Srbija – proporcionalno učešću u populaciji.
  • Faza 2 = U okviru svakog regiona populacija je dalje stratifikovana u uzoračne jedinice.
  • Faza 3 = Distribucija uzoračnih jedinica (15 ispitanika po uzoračnoj jedinici).
  • Faza 4 = Uzoračne jedinice su izabrane sa liste opština na osnovu veličine i broja biračkih mesta.
  • Faza 5 = Ravnomerna raspodela uzoračnih jedinica na osnovu glasačkih spiskova sa adresama biračkih mesta. Svaka uzoračna jedinica je označena kao početna tačka sa datim adresama i dodatnim direkcijama, kao npr. rastući i opadajući brojevi u ulici.
  • Faza 6 = Slučajan izbor domaćinstva, polazi se sa zadate uzoračne jedinice i bira svako drugo ili treće domaćinstvo (u zavisnosti od tipa naselja). Izabrana kućna adresa je sa leve stane rute anketara. U stambenim zgradama sa do četiri sprata anketar bira svaki peti stan. U stambenim zgradama sa pet ili više spratova, anketar bira svaki deseti stan.
  • Faza 7 = Izbor ispitanika po principu „sledećeg rođendana“.
  • Faza 8 = Zamena ispitanika u slučaju odbijanja nakon tri pokušaja (prve posete i dva poziva).

Uzorak je kreiran na osnovu nacionalno reprezentativne statistike prema regionu i tipu naselja.

what are cbd gummies cbd gummies 500 mg chill cbd gummies adelaide cbd apartments for sale can i buy cbd pills and gummies can you cell cbd gummies to under 18 cbd gummies chemo koi cbd gummies 500mg how long dies it take for cbd gummies to wirk cbd gummies drug interactions wana cbd thc gummies price cbd oil for back nerve pain time released cbd oil gummies for adhd cbd gummies for pain where to buy do the cbd gummies work infused edibles cbd gummies which ie better for cancer thc or cbd oil cbd gummies boston hemp oil for pain cbd cbd for back nerve pain what is dosage for cbd oil cbd oil for gerd

free weight loss pills for women weight loss pills bluewater bay truth about keto diet pills diet pills on ebay phentermine diet pills 15 mg diet pills tic tac 1960s diet pills psycho tru lean weight loss pills prescription amphetamine diet pills ethics in selling diet pills scientific back up to why diet pills dont work all day diet pills combodia diet pills dr oz approved diet pills how to get diet pills from doctor free weight loss pills guarantee lose weight diet pills dr sebi weight loss pills diet pills by prescription bal are keto diet pills fda approved weight control keto bhb pills turmeric pills for men weight loss

mojo nights male enhancement pills best erection pills without prescriptio other viagra pills ed supplement reviews where can you buy penis enlargement pills rhino 25000 pill penis pills working too well top ten over the counter male enhancement pills penis pills from xnxx kangaroo green male enhancement pills side effects of sex pills niagara sex pills review can you have unprotected sex on the placebo pills best pills for a strong erection beef up sex enhancer pills testosterone booster supplements gnc best sex energy pills prime trt pills best fast acting male sex pills are there erection pills that are not drugs panis enlargement pills damage from penis pills