MAN - Program SRB (1)
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
Marina Hughson
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

Neke od njenih publikacija su dostupne na https://independent.academia.edu/MarinaHughson, a njen kontakt-mejl je marinablago@gmail.com

Publikacije
[kswr_spacer spc_desk_height=”80″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
[kswr_testmonial style=”style3″ picture_enable=”1″ img=”2171″ name=”Marina Hughson ” title=”Zahvalnica” test_name_fsize=”font-size:16px;” test_name_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” test_title_fsize=”font-size:12px;” test_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” test_content_fsize=”font-size:14px;” test_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” testi_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” name_color=”#ffffff” title_color=”#fcfcfc”]Ovom prilikom želim da se zahvalim pre svega Branku Biraču iz Centra E8, Jovani Ubiparip iz UNFPA, Natku Gerešu iz Promunda, kao i Jeleni Končarević iz TNS Medium Gallupa, sa kojima sam najbliže sarađivala u realizaciji ovog projekta. Zahvaljujem se Zorani Antonijević iz OSCE-a za podršku prilikom pisanja pojedinih delova. Posebno se zahvaljujem svojoj prijateljici Vesni Bobić, koja je neumorno radila sa mnom na grafičkoj prezentaciji istraživanja. Zahvaljujem se svim organizacijama koje su pomogle i podržale ovaj projekat, kao i TNS Medium Gallupu na sprovođenju istraživanja. Zahvaljujem se i ispitanicima u kvantitativnom i u kvalitativnom delu istraživanja na odvojenom vremenu i dobroj volji da učestvuju u istraživanju. Zahvaljujem se i svima onima koji su tokom samog projekta, u njegovim različitim fazama, davali sugestije i primedbe, i time učinili ovo istraživanje boljim nego što bi inače bilo. Sve greške i propusti su samo moji, a svi kvaliteti ovog istraživanja su rezultat zajedničkog poduhvata pravljenja jednog proizvoda znanja za koji se iskreno nadam da će imati široku upotrebu u našoj javnosti, među ekspertima i u različitim društvenim krugovima.[/kswr_testmonial]