logo
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
IMAGES International

IMAGES istraživanje je započeto 2008. od strane organizacije Promundo i Međunarodnog centra za istraživanje žena (International Center for Research on Women ‒ ICRW) kao globalno primenljivo i koje može da se sprovodi kontinuirano. Istraživanje je do sada realizovano u više od 20 zemalja i teritorija. U našem regionu, istraživanje je do sada sprovedeno u Hrvatskoj (Bjelić, 2011), Bosni i Hercegovini (Dušanić, 2012) i na Kosovu (RSB UN 1244 – Svako pominjanje Kosova u tekstu treba tumačiti u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 (1999)), (Limani et al. 2017).

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o muškarcima i njihovim stavovima o rodnoj ravnopravnosti, kako bi se postiglo podizanje svesti među donosiocima odluka, kao i među onima koji kreiraju rodne politike. Tokom vremena postalo je evidentno da je uključivanje muškaraca i „muške perspektive“ neophodno kako za samo sprovođenje rodnih politika, naročito onih vezanih za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, tako i za sprovođenje vrlo konkretne javne politike u oblasti zdravstva, obrazovanja i ekonomskog razvoja. Ovakav razvoj interesovanja je na liniji napuštanja orijenatacije WID (women in development) i prihvatanja orijentacije GAD (gender and development) u transnacionalnim razvojnim politikama, a za koje se zalaže UN.

Specifičnost istraživanja IMAGES je da ono uključuje standardizovan upitnik koji se primenjuje (sa 70‒80% identičnog sadržaja) u svim zemljama koje sprovode istraživanje, kao i kvalitativan deo istraživanja koji varira po zemljama. IMAGES upitnik je delimično inspirisan upitnikom Rodna ravnopravnost i kvalitet života (Gender Equality and Quality of Life survey (GEQ)), koji je sproveden u Norveškoj u 2006. Sam upitnik IMAGES je dizajniran tako da uključi pitanja koja se odnose na rodne odnose, sa naglaskom na muškarce i žene u heteroseksualnim odnosima, ali i da uključi različite oblike ranjivosti koji proizilaze iz dominatnog rodnog i seksualnog poretka. Iako je IMAGES upitnik u najvećoj meri fokusiran na heteroseksualne partnerske odnose, on takođe sadrži i pitanja koja se odnose na homoseksualnost, jer se homofobija tretira kao jedan od ključnih mehanizama u društvenoj konstrukciji maskuliniteta. U upitniku, takođe, postoje pitanja koja se odnose na partnersko nasilje i nasilje koje trpe muškarci u svakodnevnom životu.

best of the best male enhancement pills male enhancement pills samples jack ed pills eractil pills work best for sex erection without pills sex enhancement pills over the counter smokey energy penis enlargement pills top ten male enhancement pills 2021 best pills for enlargement penis best over the counter erectile drug why is herman cain selling me penis pills mojo pills near me pills to help grow penis erection pill gnc penis enham not pills man pills for sex but enhancement pills hard rhino supplements sperm enhancement supplements yellow jacket male enhancement pills silane sex pills how long before sex birth control pills do sex pills at gas stations work rhino boner pills stimulating pills for sex bustrue do those penis pills work doctor sex for pills traverse citty mi sex pills enhancers for men what does male sex enhancer pills do extenz erection pills low sex drive and pain pills longjaxin pills viacen pills vivera sex pills

fda approved diet pills keto thermo diet pills shark tank 30 days diet pills review prescriptuon weight loss pills flat stomach diet pills weight loss pills and adderall mixed together stars diet pills cts 360 weight loss pills most effective natural diet pills zantrex3 diet pills diet pills dr oz reviews reviews of weight loss pills does keto pills work bodystart keto pills sara garcinia type 1 diabetes weight loss pills are all diet pills stimulant does keto pills really work for weight loss alli diet pills real reviews precription weight loss pills diet pills walgreens keto diet pills jackedfactory 8 treasure diet pills what do keto pills do for you 4 slim diet pills keto advance weightloss pills which weight loss pills really work diet pills found in shnookies pic tips on swallowing keto pills cb24 diet pills where to buy keto 6 pills reviews on forskolen diet pills prescription meds to lose weight new diet pills that get u high downside to diet pills

how to make cbd gummies with jello cbd oil for depression anxiety wholesale cbd oil gummies cali cbd infused gummies can you get high from cbd gummies buy cbd gummies in sf verified cbd gummies cbd gummies smokedale cbd gummies huntsville al groupon cbd gummies banna a reviews for cbd gummies without thc are 1 to 1 thc cbd gummies strong does cbd gummies show up in blood test are cbd gummies bad for you best kind of cbd gummies cbd tropical fusion gummies where can i buy cbd gummies for kids best cbd hemp oil for pain does costco sell cbd gummies edens herbals cbd gummies reviews cbd sour worm gummies gummies cbd 5 pack cbd gummies in the ie koi cbd tropical gummies cbd gummies 32809 cbd living gummies 10mg 750 mg cbd gummies effects diamond cbd best gummies for anxiety cbd oil for scars hemp cbd gummies melatonin do i need a prescription for cbd oil in arizona what happens if a child eats cbd gummies cbd oil for autism and adhd 160mg cbd gummies