Konferencija
MANxKragujevac
IMAGES Srbija

predstavljanje rezultata istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti
13.6.2018. Biznis inovacioni centar Kragujevac, Trg Topolivaca 4, Kragujevac

AGENDA


11:40 – 12:00
Dolazak i registracija učesnika i učesnica
12:00 – 13:00
Otvaranje konferencije
Istraživanje IMAGES Srbija – prezentacija rezultata

Prof. dr Marina Hughson

13:00 – 13:30
Pauza za kafu i osveženje
13:30 – 14:30
Panel diskusija o rezultatima IMAGES istraživanja
Prof. dr Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Dr Gordana Damnjanovic, Komisija za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca

Biljana Planić, Asocijacija Vizija, Kragujevac

Milanka Stevović, Oaza Sigurnosti, Kragujevac

 

Moderatorka: Jovana Georgievski, Centar E8

[kswr_cf7 cf7_id=”2131″]
MARINA HUGHSON
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

cbd gummies nc cbd for pancreatic cancer 5mg cbd gummies cbd oil for dementia patients hemp gummies vs cbd good life cbd gummies price vegan af cbd gummies what is the best cbd gummies for pain price of cbd gummies cbd gummies miracle smoke swiss relief cbd gummies cbd for sleep gummies hemp bomb cbd gummies for sale cbd oil for juul cbd gummies show up in drug test cbd gummies germany cbd gummies is weed pure cbd gummies wikipedia cbd oil for migraines cbd gummies locationa cbd oil for pain walmart buy otc cbd gummies best cbd oil for anxiety and depression puravida cbd gummies legal cbd flower for sale best cbd gummies new york copaiba vs cbd for anxiety cbd treats for humans buy cbd for pain cbd gummies legal illinois cbd isolate for sleep cbd bud for sale

do male enhancement pills shrink your drink size rapid acting ed pills safe male enhancement pills for diabetics is it okat for a young man to take pills for sex him pills ed review how to get a longer penis no pills fda approved erectile dysfunction pills ways to improve sex drive pills erection pills that work for men over 65 black ant sex pills reviews garenteed penis enlargement pills best prescibed ed pills the best penis enhancement pills xnxx stepson accidentally eat sex pills penis englargement pills amazon my penis after growth pills how to grow your dick without pills extend penis pills pill green top 10 male enhancement pills sex drug names best over the counter sex pills for men how to last longer in sex without pills maxiderm red pill do sex pills make you bigger over the counter anxiety medication walmart premier sex pills best aphrodisiac pills for sex hugh herner sex pills pills that keep you from getting an erection what pills increase sex drive japanese sleeping pills sex hd

cost of keto diet pills phen prescription diet pills recommended diet pills by doctors blue green algae pills weight loss what are good diet pills for men all natural diet pills while breastfeeding how to lose weight and get a flat stomach fast best diet pills ay gnc weight loss after thyroid medication top affordable diet pills to loose weight bee pollen pills for weight loss diet pills u47 weight loss pills vitamin world thremal trim herbal weight loss pills can i ask my doctor for weight loss pills keto diet pills advanced weight loss how many mg of coconut oil pills for weight loss examples of diet pills keto pills in stores near me what are diet pills used for diet pills frrom china extreme energy weight loss pills can diet pills cause diverticulitis keot burn extreme diet pills d master diet pills side effects weight loss pills for women menopause adfedamines diet pills with estrogen diet pills opiate over the counter diet pills for obese afredra diet pills fastest way to lose weight without diet pills diet pills that are safe for teenagers