Konferencija
MANxNiš
IMAGES Srbija

predstavljanje rezultata istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti

8.6.2018

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Pariske komune bb, Niš

AGENDA


11:40 – 12:00
Dolazak i registracija učesnika i učesnica
12:00 – 13:30
Otvaranje konferencije
Istraživanje IMAGES Srbija – prezentacija rezultata
Prof. dr Marina Hughson
13:30 – 14:00
Pauza za kafu i osveženje
14:00 – 15:00
Panel diskusija o rezultatima IMAGES istraživanja
Prof. dr Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Prof. Dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu

Tatjana Nikolić, Centar za devojke, Niš

Doc. dr Miloš JovanovićFilozofski fakultet u Nišu

Marijana Prokopović, Super Radio / Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin, Niš

 

Moderatorka: Dragana Ivetić, Misija OEBS-a u Srbiji

PRIJAVA

[kswr_cf7 cf7_id=”2131″]
MARINA HUGHSON
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

cbd gummies sleepy scjence cbd gummies whole foods store cbd gummies cbd gummies and drug testing green roads cbd gummies bug box are cbd gummies legal in us how to make cbd gummies from isolate cbd gummies fitness nutrition center best cbd gummies dosage for teenage girl where to bu cbd gummies in sioux falls sd funky farms cbd gummies suger free how to take cbd gummies for sleep infinite cbd gummies cbd gummies 60mg 90 mg cbd gummies how many to eat elite cbd gummies does cbd gummies give you fever blisters winged cbd gummies infused edibles cbd gummies review is cbd gummies positive drug test cbd for comfy bears gummies cbd brands cbd for tumors cbd amazon gummies cbd oil for hormone balance hempbomb cbd gummies 5ct is cbd good for diabetes best price cbd gummies cbd for canines cbd gummies serving size

buy male enhancement pills online poerkan very effective male enhancement pills do ed pills give instant boners best male orgasm enhancement pills ed pills at walgreen smiling pills sex koren sister find ed pills hornet sex pills witch ed pills work best penis male enhancement pills blood pressure medication that helps ed phentermine pills sex drive erection pills porn testosterone supplements cvs how to get a bigger penis without pills fast best gas station sex shop male enhancement pills pills to help you grow a bigger penis 2021 1 male enhancement pills pills that men penis stay hard diet pills cause erectile dysfunction rail penis pills control male enhancement pills pill for male enhancement sex pills in men can show side effects imperial no headache sex pills 1500 sildenafil citrate tablets 150mg are there pills that guarantee sex gnc bigger penis pills best pills to increase male sex drive are ed pills safe

metabolite diet pills patentrim diet pills ultra 90 diet pills how do prescription weight loss pills work z diet pills reviews on diet pills that really work how to lose weight around your waist fast who was the shark tank keto pills contestant pills that will help you lose weight where can i order diet pills lose weight quickly pills weight loss pills safe for teenagers capsiplex weight loss pills michie tn diet pills extreme weight loss pills without exercise diet pills similar to adipex weight loss pills ok to take with antidepressants best supplements for weight loss pills weight loss pills sustain fat blocker diet pills before or after eating keto genix pro pills safe diet pills that work that are prescribed diet pills for losing weight best coconut oil pills for weight loss diet pills and diareahha top rated energy diet pills one lab llc diet pills thc pills to help with anger and weight loss 7 color diet pills reviews buy ace weight loss pills