Konferencija
MANxNoviSad
IMAGES Srbija

predstavljanje rezultata istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti | 1.6.2018. Medija centar Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad

AGENDA


11:40 – 12:00
Dolazak i registracija učesnika i učesnica
12:00 – 13:30
Otvaranje konferencije
Istraživanje IMAGES Srbija – prezentacija rezultata

Prof. dr Marina Hughson

13:30 – 14:00
Pauza za kafu i osveženje
14:00 – 15:00
Panel diskusija o rezultatima IMAGES istraživanja
Prof. dr Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

mr Višnja Baćanović, Gender knowledge hub / Ženska platforma za razvoj Srbije

mr Maja Sedlarević, Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu / Skupština AP Vojvodine

Milica Kravić, Radio-televizija Vojvodine

Doc. dr Ana Pajvančić – Cizelj, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Doc. dr Aleksej Kišjuhas, Filozofski fakultet u Novom Sadu

 

Moderatorka: Zorana Antonijević, Misija OEBS-a u Srbiji

MARINA HUGHSON
Autorka

Marina Hughson (Hjuson, Blagojević) je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u najvišem naučnom zvanju, kao naučna savetnica, a direktorka je konsultantske firme Altera MB ‒ Gender Research and Consultancy. Marina Blagojević je bila predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka Instituta za sociološka istraživanja FFBU. Blagojević je autorka velikog broja naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i editorka većeg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AŽIN-a i drugih nevladinih organizacija. Ona je inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističke konferencije pod nazivom „Šta možemo da radimo same za sebe?“ (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Marina je inicijatorka osnivanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM-a), čija predsednica je bila u periodu 2014‒2017. Kao profesorka univerziteta predavala je u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, i po pozivu u SAD, Nemačkoj, Austriji. Kao međunarodna ekspertkinja radila je projekte za različite vlade i međunarodne organizacije (UNDP, UNIFEM, UNWomen, USAiD, IFAD, FAO) u petnaestak zemalja u tranziciji. Bila je ekspertkinja Evropske komisije i autorka studije za Evropski parlament o položaju žena u Jugoistočnoj Evropi, po kojoj je doneta Rezolucija Evropskog parlamenta o unapređenju položaja žena na Balkanu (European Parliament resolution on women in South-East Europe 2003/2128 ‒ INI). Marina Hughson je i autorka velikog broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna Gora). Poslednjih desetak godina Marina se bavi i kritičkim studijama muškaraca i maskuliniteta, i intenzivno sarađuje sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Ona je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Örebro University u Švedskoj. Marina je bila kourednica knjige: Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (Hearn, Blagojević, Harrison, Routledge, 2013), a trenutno radi na uređivanju još jedne knjige: The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Hearn, Vasquez del Augila, Hughson, 2018, Routledge). Ona je nedavno objavila i knjigu Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti (Hughson, 2017). Njena trenutna interesovanja uključuju projekte koji su vezani za proizvodnju znanja (nehegemonijsku sociologiju) ‒ ovaj ciklus stvaralaštva započela je knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009); i razvoj „teorije poluperiferijalnosti“ (Hughson, Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, 2015), kao i dalja istraživanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

cbd gummies 500mg cbd fruit gummies recipe cheapest cbd gummies reddit failed drug test due to optimal cbd gummies cbd gummies nightime titan infusions cbd gummies wana cbd gummies denver cbd gummies good for high blood pressure cbc content of just cbd gummies cbd gummies for hypothyroidism best cbd sleep gummies cbd toad gummies cheapest place to buy cbd infused gummies lyft cbd gummies review hemp bombs cbd gummies 12 count cbd gummies lie about amount cbd gummies heb cbd gummies northwest arkansaa cbd gummies for sundowners syndrome cbd gummies and birth control cbd for the people review buy cbd gummies kansas city cbd for autistic child cbd for parkinsons cbd oil for cold sores cbd for muscle soreness

prescription diet pills 2021 can you take fat pills while on adkins diet over the counter diet pills for women all in one xs diet pills super slim diet pills side effects weight loss pills vs surgery weight loss pills safe for breastfeeding moms diet pills affect sperm slim seduction weight loss pills best weight loss pills if you cant workout documentaries on weight loss pills good pills for weight loss safety of keto diet pills parsley pills diet before and after nature made keto pills best rated testosterone pills for weight loss taking diet pills with advil chattem diet pills real people reviews for diet pills the lemonade diet pills non infedimines diet pills diet pills for morbidly obese presribed diet pills diet pills that burn fat while you sleep tamela mann keto pills keto rash pills reviews

erectile dysfunction medication list why do sleeping pills make me want sex ed booster tablet having sex with condoms without pills ed pe pills sex pills at dollar general nat turner penis enhancement pills staminon male enhancement pills review highya want penis enlargemnt pills xxxstacy ed pills it penis pills gifs magna rx pills zinc tablets cvs drug that makes you horny gnc viagra supplement is there a penis enlargement pill non prescription erectile dysfunction drugs do gast station sex pills work best sex pills to buy in sex shops safe sex while taking pills black gorilla pills sex marcuwet 1760 sex pills best sex pills manufacturers bow and arrow sex enhancement pills power plus tablet for men pomegranate pills benefits for ed