Osma MAN konferencija

“MAN2018: IMAGES Srbija” je osma po redu godišnja stručna konferencija o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti, koju Centar E8 organizuje, ove godine u saradnji sa UNFPA, CARE International i OEBS-om. U fokusu ovogodišnje konferencije je predstavljanje istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti IMAGES Srbija i njegovih rezultata, pokretanje diskusija o istim, a takođe uz dodatne sesije posvećene temama maskuliniteta i rodne ravnopravnosti.

IMAGES Srbija (International Men and Gender Equality Survey – Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti) je opsežna studija usmerena na ključna pitanja u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. Istraživanje je sprovedeno po metodologiji IMAGES, koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena. Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina, a intervjui su sprovođeni u domaćinstvima ispitanika/ca, “face-to-face” tehnikom, uz upotrebu tablet računara sa upitnicima. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Podaci su prikupljani tokom novembra i decembra 2017. godine. Glavna istraživačica u ovom projektu je Marina Blagojević Hughson, koja će ovom prilikom predstaviti rezultate istraživanja.

Ovaj  događaj okupiće predstavnike i predstavnice domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, UN agencija, kao i mnoge eksperte i ekspertkinje koji se u svom radu bave temama rodne ravnopravnosti, maskuliniteta i prevencijom rodno zasnovanog nasilja – sa posebnim akcentom na uključivanje muškaraca i mladića kao saveznika u zajedničkim naporima u unapređivanju rodne ravnopravnosti i u prevenciji nasilja. Tokom osam godina redovnog održavanja, konferencija je postala platforma za razmenu mišljenja i iskustava eksperata/kinja koji se, u različitim oblastima svog rada, bave pitanjima roda, rodne ravnopravnosti, nenasilja i promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti i promena, na nacionalnom, regionalnom, ali i na širem, međunarodnom planu.

[kswr_button btn_link=”url:http%3A%2F%2Fimages.edu.rs%2Fbeograd%2F|||” btn_style=”pushleft” btn_txt=”MAN Konferencija Beograd” btn_default_style=”1″ btn_full_width=”false”]

cbd gummies vapor kings cbd gummies and busipore sertraline cbd gummies fullspectrum cbd for melanoma cbd gummies 100 mg monthly hemp garden organic cbd gummies where to buy cbd gummies in akron is cbd oil safe for kidneys cbd gummies 1000mg dosage cbd gummies distributor wholesale cbd gummies omaha savage cbd gummies 250mg is it legal to have cbd gummies in virginia cbd shatter for sale cbd gummies columbia mo side effects cbd gummies can cbd gummies helpm with ptsd biokinetic labs cbd gummies cbd oil for mental health does amazon sell cbd gummies cbd candy for sale cbd 30 50mg gummies best cbd hemp oil for back pain best cbd for chronic pain cbd for kids with anxiety cbd capsules for sale amazon

singular diet pills reviews on linda weight loss pills herbal weight loss pills for women diet pills are a death trap essay keto and prescription diet pills does truvision diet pills affect kidneys can you take slim fast drinks with keto pills dr oz featured weight loss pills gastric bypass take diet pills doctors who prescribe weight loss pills near me diet pills pg can you take diet pills with plaquenil burn diet pills with capsaicin the best diet supplement pills nicaragua diet pills not available in usa most expesive sure fire diet pills doctors in walla walla that prescribe diet pills good diet pills you can buy in the store diet pills that compared to phentermine how often should you take keto pills arcinia cambogia diet pills short term weight loss pills l phenylalanine diet pills fat blocking pills weight loss weight loss drugs list apexweight weight loss pills

no script ed pills for drunks sex boosters pills ed pills for sale no prescription blue and yellow pills ed erectile dysfunction otc pills new sex pills st vitamin shoppe fast long erection pills whats is in biomanix penis enlargement pills pills to make penis straight is there a pill for penis enlargement pills that will make my penis thicker you wanna buy penis enlargement pills meme my penis grew huge with pills victory nutrition okc male enhancement pills pill for male enhancement penis enhancement pills v prolong sex pills siltrate ed pills best over the counter ed pill sex pills for men at gas station king size sex pills for men how to get free ed pills take anticonception pills after sex best penile enlargement pills sex pills austin sleeping pills causing sex